Vendor Managed Inventory v oblasti zásobování C-díly

Název práce: Vendor Managed Inventory v oblasti zásobování C-díly
Autor(ka) práce: Tůma, Filip
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pernica, Petr
Oponenti práce: Kirsch, Arnošt
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
První část diplomové práce je věnována popisu základních pojmů souvisejících s logistikou, vysvětlení pojmů jako Supply Chain Management či Vendor Managed Inventory. Dále je v ní uvedeno základní uspořádání a rozdělení logistiky, popsány metody používané v logistice a ukázána strategie podniku a jejích cílů. Druhá část diplomové práce se věnuje charakteristice materiálových dílů vstupujících do výroby z pohledu ABC analýzy, je zde poukázáno na rozdílnost v charakteru náročnosti zajišťování těchto položek z pohledu pořizovacích cen a nákladů na režii. Dále je zde znázorněno využití ABC analýzy jako prostředku pro řízení zásob a některá možná východiska při využití logistických technologií. Třetí část je věnována identifikaci jednotlivých typů výrob z pohledu charakteristiky spotřeby dílů a doporučení, jaký je pro daný typ výroby vhodný způsob zásobování z pohledu Vendor Managed Inventory při zásobování spojovacím materiálem systémem Kanban-TB. Poslední část diplomové práce je věnována procesu implementace systému Kanban-TB do praxe, kde je řešen konkrétní reálný příklad zavedení systému do výrobního podniku společnosti Gama. Celý proces je popsán od počáteční identifikace požadavku na tento systém, jeho průběhu zpracování, až po jeho plnou implementaci včetně vyjádření přinesených efektů a úspor.
Klíčová slova: C-díly; Logistika; Outsourcing; Vendor Managed Inventory; Supply Chain Management
Název práce: Vendor Managed Inventory in area of C-parts supply
Autor(ka) práce: Tůma, Filip
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pernica, Petr
Oponenti práce: Kirsch, Arnošt
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The first part of diploma work is focused on the description of the basic concepts related to logistics, explanation the terms such as Supply Chain Management or Vendor Managed Inventory. Further there is mentioned the basic arrangement and the parting of the logistics and also there are described the methods used in the logistics, there's also shown company's strategy and its objectives. The second part of diploma work is devoted to the characteristic of the material parts entering to the production of the view ABC analysis, there's also pointed out to the distinctness in character of difficulty with ensurance these items of the view purchase costs and costs of production. Further there's an illustration of usage the ABC analysis as an instrument for inventory management and some possible resource while usage logistic technologies. The objective of the third part is the identification of individual types of productions namely of the view of the characteristic the consumption of parts and recommendation what is the optimal way of supply for a particular kind of the production of the view Vendor Managed Inventory while connection accessories supply by system Kanban-TB. The last part of diploma work is devoted to the process of implementation the system Kanban-TB into the practise, where's dealt with a concrete real example of system implementation to the manufacturing corporation of company Gama. Whole process is described from the starting identification of requirements upon this system, its processing, up to its full implementation including representation of brought effects and savings.
Klíčová slova: C-parts; Vendor Managed Inventory; Supply Chain Management; Outsourcing; Logistics

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 7. 2009
Datum podání práce: 4. 12. 2009
Datum obhajoby: 27. 1. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/22756/podrobnosti

Soubory ke stažení

Hlavní práce
Neveřejný soubor
Stáhnout
    Poslední aktualizace: