Kategorizace služeb poskytovaných v rámci Cloud Computing

Název práce: Kategorizace služeb poskytovaných v rámci Cloud Computing
Autor(ka) práce: Osecký, Michal
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Burkoň, Lukáš
Oponenti práce: Feuerlicht, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zaměřuje na on-demand způsob poskytování IT služeb známý v současné době jako cloud computing. Pozornost je věnována konkrétně uspořádání a provázanosti těchto poskytovaných IT služeb v rámci cloud computingu, tak jak je v odborné veřejnosti i komerční oblasti v současné době chápána. Nejprve se zabývá možnými způsoby definice pojmu cloud computing, kterých existuje aktuálně celá řada, shrnuje tyto přístupy a snaží se vymezit hranice pojmu a jeho určující atributy. Toto vymezení pak doplňuje popisem historie vývoje distribuovaných aplikací a starších modelů poskytování ICT služeb, jejíž vyústěním cloud computing je. Z různých přístupů k definici pojmu cloud computing také logicky vyplývá, že existují i různé přístupy k popisu jeho vnitřního uspořádání. Ty jsou rovněž prozkoumány a stručným způsobem porovnány. Práce popisuje také ekonomický model tohoto způsobu poskytování IT služeb, který navazuje na přístup vzniklý v rámci technologického a ekonomického modelu Software-as-a-Service. Pozornost je rovněž věnována základním technologickým otázkám cloud computingu, tj. především způsobu návrhu služeb, řízení databází, bezpečnosti dat a škálovatelnosti výpočetních zdrojů. Samotná analýza služeb poskytovaných v rámci cloud computingu je provedena nejprve vertikálně, tj. jedná se o porovnání jednotlivých typů služeb v souvislosti s jednotlivými vrstvami technologického modelu, počínaje poskytováním hardwaru a výpočetních služeb, přes platformní služby, až ke službám aplikačním.V další části je pak provedeno srovnání služeb několika velkých hráčů v jednotlivých vrstvách, tedy horizontálně. Práce si klade za cíl popsat problematiku klasifikace služeb v cloud computingu a srozumitelným způsobem provést výše zmiňovaná srovnání na základě vhodné metriky. Na závěr představí autor svůj náhled na budoucí vývoj cloud computingu, doplněný shrnutím celé práce.
Klíčová slova: taxonomie cloud computingu; cloud computing; utility computing
Název práce: Classification of Services in Cloud Computing
Autor(ka) práce: Osecký, Michal
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Burkoň, Lukáš
Oponenti práce: Feuerlicht, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
From the fact that there are different approaches to the definition of the term cloud computing follows that the approaches to the description of its inner organization also vary. In the next part, the thesis looks into these approaches and briefly compares them. It further describes the economical model of this way of providing IT services, which is a result of the approach developed within the technological and economical Software-as-a-Service model. Attention is paid to the basic technological questions of cloud computing, i.e. mainly to the design of services, management of databases, data safety and scaling of the computing resources. The final analysis of services provided within cloud computing is first done vertically, i.e. it is a comparison of the different types of services relating to the individual layers of the technological model, starting with the provision of hardware and computing services, over platform services to the Software-as-a-Service layer of the model. Subsequently, a comparison of services of several big players is made in the individual layers, i.e. horizontally. The thesis focuses on the on-demand way of providing IT services, currently known as cloud computing. Attention is paid specifically to the organization and interoperability of the provided IT services within cloud computing, as understood today by the expert public and commercial sphere. First the thesis deals with various possible definitions of the term cloud computing, it summarizes these approaches and attempts to outline the term and its determining attributes. This outline is then followed by describing the historical development of the distributed applications and older models of providing ICT services, from which cloud computing originates. The goal of the thesis is to describe the issue of classification of services in cloud computing and make the above-mentioned comparisons in an clear way and based on suitable metric. As a conclusion, the author presents his view on the future of the cloud computing and sums up the whole thesis.
Klíčová slova: cloud computing; cloud computing taxonomy; utility computing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 9. 2009
Datum podání práce: 7. 12. 2009
Datum obhajoby: 21. 1. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/21348/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: