Firemní styl v souvislosti s rozvojem firem na internetu

Název práce: Firemní styl v souvislosti s rozvojem firem na internetu
Autor(ka) práce: Brejla, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Krsek, Libor
Oponenti práce: Horný, Stanislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce pojednává o firemním stylu firem, speciálně pak firem na internetu. V první části je rozebrán firemní styl z teoretického hlediska. Je vysvětlena podstata firemního stylu, jeho dimenze, rozdíly mezi firemním stylem malých a velkých firem. Dále je v první části popsán princip tvorby firemního stylu z mezinárodního hlediska, čili pravidla, která je potřeba respektovat při použití firemního stylu ve více zemích a kulturách. V práci jsou také představeni a porovnáni dodavatelé firemního stylu z pohledu dneška, to znamená, jaké jsou možnosti velkých dodavatelů versus možnosti jednotlivců. Na závěr první části jsou stručně představeny prvky firemního stylu, tedy stavební kameny každého správného firemního stylu, a trendy, které lze v jejich tvorbě dnes pozorovat. Druhá část práce je věnována firemnímu styl firem na internetu. Nejprve je představen marketingový základ internetu, tedy druhy firem a jejich důvody a možnosti prezentace na internetu. Dále je pak popsán odlišný základ firemního stylu na internetu a následně rozebrány (podobně jako v první části práce) jednotlivé prvky firemního stylu na internetu. Důraz je kladen na popis odlišných principů tvorby těchto prvků a opět jsou také popsány současné trendy. V závěru práce je zhodnocena odlišnost tvorby projektů firemního stylu na internetu a mimo internet a lehce nastíněno řešení optimální situace. Celá práce je doplněna velkým množstvím obrazových příkladů, aby si čtenář mohl názorně udělat představu o tom, co je v textu popisováno.
Klíčová slova: WWW; Internet; Grafický trend; Merkantilní tiskoviny; Firemní písmo; Firemní barvy; Logo; Firemní značka; Název firmy; Strategie firmy; Vizuální komunikace; Firemní kultura; Firemní image; Firemní styl; Firma
Název práce: Corporate style in the view of expansion of corporations on the internet
Autor(ka) práce: Brejla, Tomáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Krsek, Libor
Oponenti práce: Horný, Stanislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This work is about corporate style, especially about corporate style of internet corporations. In a first part of the work, the corporate style is analyzed from theoretical point of view. It's described the fundamentals of corporate style, its dimensions, differences between corporate style of small and big corporations. Then is described the principle of a creation of corporate style from international point of view, which means the rules, which need to be respected when the corporate style is used in many countries and cultures. In the work are also introduced and compared the suppliers of corporate style from today's point of view, which means what are the possibilities of big suppliers and what are the possibilities of individuals. In the end of the first part there are briefly introduced elements of corporate style, fundamentals of every good corporate style, and trends which could be seen in their design today. The second part of the work is about corporate style of corporations on the Internet. As first are introduced the marketing principles of the Internet, which means types of the corporations and their reasons and possibilities of presentation on the Internet. Than is described the different principle of corporate style on the Internet and than is made an analysis of every single element of corporate style on the Internet (alike as it was made in the first part of the work). It describes different principles of creation of these elements and there are described today's trendy again. In the end of the work is make assessment of different principles in the creation of the projects of corporate style on the Internet and out of Internet. It's also told a very light solution of the optimal situation. The whole work is full of picture samples, which should help the reader to make an image about the things described in the text.
Klíčová slova: WWW; Graphic trend; Corporate name; Visual communication; Corporation; Corporate image; Internet; Corporate stationary; Corporate font; Corporate colours; Logo; Corporate strategy; Corporate culture; Corporate identity; Corporate style

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 11. 2009
Datum podání práce: 10. 12. 2009
Datum obhajoby: 19. 1. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/23077/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: