Trh s videem v době Internetu

Název práce: Trh s videem v době Internetu
Autor(ka) práce: Pavlovský, Roman
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Jandoš, Jaroslav
Oponenti práce: Šedivá, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce Trh s videem v době internetu se zaměřuje na možné způsoby distribuce digitálního videa k divákovi s ohledem na stále rostoucí význam internetu. Zaměřuje se jak na technické aspekty jednotlivých distribučních cest, tak pohlíží na dané distribuční cesty i z ekonomického hlediska. Získané technologické znalosti jsou využity při analýze trhu s digitálním videem v rámci sítě internet, kdy se zaměřuje jak na stávající subjekty na trhu s digitálním videem, tak na nově vznikající právě díky internetu. Z dalších menších cílů práce je seznámení s problematikou autorských práv. V závěrečné kapitole hodnotí současný stav trhu a je provedena prognóza budoucího stavu včetně trendů společnosti ve využívání digitálního videa a nahlížení na ochranu autorských práv. Použité termíny v práci jsou vždy vysvětleny v příslušné kapitole, proto není vyžadována pokročilá znalost zde popisovaných technologií.
Klíčová slova: YouTube; DRM; kodek; internet; trh; video
Název práce: Video Market at the Internet Era
Autor(ka) práce: Pavlovský, Roman
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Jandoš, Jaroslav
Oponenti práce: Šedivá, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The Video Market at the Internet Era thesis focuses on possible ways to distribute a digital video to a viewer with the respect to increasing importance of the Internet. It focuses on technical aspects of different distribution routes and looks at distribution channels from the economic perspective. Gained technological knowledge is used for the analysis of the digital video market on the Internet, which is aimed at both existing subjects in the digital video market and the new emerging ones, thanks to the Internet, as well. One of the other lesser objectives of this work are to introduce is the copyright issue. The final chapter assesses the current state of the market and makes predictions of the state and trends in the use of the digital video and understanding the copyright. The terms used in the work are always explained in the respective chapter and therefore advanced knowledge of the technologies described there is not required.
Klíčová slova: YouTube ; DRM; codec; internet; market; video

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 10. 2008
Datum podání práce: 9. 12. 2009
Datum obhajoby: 18. 1. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/15035/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: