Zavedení evropské měny na Slovensku - poučení pro ČR

Název práce: Zavedenie európskej meny na Slovensku - poučenie pre ČR
Autor(ka) práce: Kolenič, Ondrej
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jílek, Josef
Oponenti práce: Drahotský, Daniel
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práca sa zaoberá detailným popisom procesu zavedenia európskej meny na Slovensku. Úvodná pozornosť je venovaná transformácii československej ekonomiky, na ktorých pilieroch bola vybudovaná menová politika dneška. Ďalšia etapa odráža proeurópsku politiku Slovenska, ktorá vrcholí pristúpením do Hospodárskej a menovej únie. Ústredným motívom práce je popis zmien, ktoré priniesol nový smer menovej politiky a definovanie prínosov a nákladov zavedenia eura na Slovensku. Pomocou tejto analýzy sú zistené poznatky aplikované na podmienky Českej republiky.
Klíčová slova: centrálna banka; EMU; euro; ERM II; menová politika
Název práce: Zavedení evropské měny na Slovensku - poučení pro ČR
Autor(ka) práce: Kolenič, Ondrej
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jílek, Josef
Oponenti práce: Drahotský, Daniel
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá detailním popisem procesu zavedení evropské měny na Slovensku. Úvodní pozornost je věnovaná transformaci československé ekonomiky, na kterých pilířích byla vybudovaná měnová politika dneška. Další etapa odráží proevropskou politiku Slovenska, která vrcholí přistoupením do Hospodářské a měnové unie. Ústředním motivem práce je popis změn, které nový směr měnové politiky přinesl a definování přínosů a nákladů zavedení eura na Slovensku. Pomocí této analýzy jsou zjištěné poznatky aplikované na podmínky České republiky.
Klíčová slova: euro; ERM II; EMU; měnová politika; centrální banka
Název práce: The adoption of the european currency in Slovakia - aplication for Czech republic
Autor(ka) práce: Kolenič, Ondrej
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Jílek, Josef
Oponenti práce: Drahotský, Daniel
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The diploma thesis deals with detailed description of adoption the european currency in Slovakia. The opening focus is dedicated to the transformation of Czechoslovakian economy, upon which the current monetary policy has been built. Next section depicts Slovak pro-european policy that culminates in entering the European monetary union. The center point of the thesis closely anatomizes changes that the new course of monetary policy has brought and defines benefits and costs of introducing Euro. By means of the analyze, established findings are applied on specifications of Czech republic.
Klíčová slova: Euro; ERM II; EMU; monetary policy; central bank

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 8. 2009
Datum podání práce: 28. 2. 2010
Datum obhajoby: 31. 3. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/21311/podrobnosti

Soubory ke stažení

Hlavní práce
Neveřejný soubor
Stáhnout
    Poslední aktualizace: