Sofistikované obchodní strategie a systémy při elektronickém obchodování

Název práce: Sofistikované obchodní strategie a systémy při elektronickém obchodování
Autor(ka) práce: Bezděkovský, Jakub
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Votava, Libor
Oponenti práce: Donát, Lukáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce objasňuje začínajícím obchodníkům problematiku obchodních strategií a systémů. Pozornost je soustředěna na obchodníka s malým účtem. V teoretické části je čtenář uveden do reality obchodování a seznámen se základními teoretickými poznatky. Pomocí analýzy dat je v praktické části sestavena obchodní strategie s obchodními systémy. Cílem práce je pokusit se odpovědět na otázku, zda je možné na finančních trzích pomocí těchto strategií dlouhodobě vydělávat. Výsledkem práce je strategie, která je sestavena ze tří obchodních systémů. Tyto mechanické obchodní systémy byly naprogramovány v programu Metatrader 4. Po finálním vyhodnocení systémů a celé strategie zjišťujeme, že obchodní systémy (i přes ziskovost) nesplňují požadavky pro obchodování. V závěru je na základě rozhovoru s profesionálním obchodníkem navržena cesta, po které by se začínající obchodník měl ubírat, aby na finančních trzích pomocí sofistikovaných obchodních strategií a systémů dlouhodobě vydělával.
Klíčová slova: Elektronické obchodování; Metatrader; Trading; Obchodování na finančních trzích; Obchodní systémy; Obchodní strategie
Název práce: Sophisticated trading strategies and systems on electronic trading
Autor(ka) práce: Bezděkovský, Jakub
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Votava, Libor
Oponenti práce: Donát, Lukáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Work clarifies the issues about trading strategies and systems to the starting traders. Attention is concentrated on trader with a small account. In the theoretical part, reader is introduced to the realities of trading and is briefed by the basics of theoretical knowledge. Using data analysis is made the trading strategy with trading systems. The goal is to try to answer the question whether it is possible to have constant gains in the financial markets using these strategies. The result of this work is a strategy that is made up of three business systems. These mechanical trading systems were programmed in the program Metatrader 4. After the final evaluation of trading systems and the whole strategy, we find that these trading systems (in spite of profitability) do not meet the requirements for trading. The conclusion is based on interview with professional trader, who suggests to the starting traders the way, which would lead to the constant gains using sophisticated trading strategies and systems.
Klíčová slova: Metatrader; Trading on financial markets; Trading; Trading strategies; Electronical trading; Trading systems

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra společenských věd

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 4. 2009
Datum podání práce: 30. 4. 2010
Datum obhajoby: 25. 5. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/20207/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: