Analysis of American Health Care System with respect to current affairs: Is Universal Health Care a Potential Reality?

Název práce: Analysis of American Health Care System with respect to current affairs: Is Universal Health Care a Potential Reality?
Autor(ka) práce: Šotolová, Petra
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Lešetický, Ondřej
Oponenti práce: Haňka, Rudolf
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The main task of the Thesis is to analyze an American health care system, its management and behavior including its pros and cons. To describe and study the system will help to understand its eventual future progress and to answer a basic question "Is Universal Health Care a Potential Reality in U.S.A.?". With a respect to current affairs, as was the comprehensive health care reform signing, it will be possible to think and forecast relevant course of events that might improve consciousness about American health care delivery. The representative of well behaving health care system is considered that one in United Kingdom - National Health Service - socialized medicine system, which is based on an idea that health care should be available to all, regardless of wealth or income.
Klíčová slova: HMO; Medicare; universal health care; Medicaid; socialized medicine; coverage; insurance; health care; NHS; Beveridge; Bismarck
Název práce: Analysis of American Health Care System with respect to current affairs: Is Universal Health Care a Potential Reality?
Autor(ka) práce: Šotolová, Petra
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Lešetický, Ondřej
Oponenti práce: Haňka, Rudolf
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Hlavním úkolem této práce je rozbor amerického systému zdravotnictví, jeho správy a fungování včetně stanovení výhod a nevýhod systému. Popis a prostudování systému zlepší pochopení jeho možného budoucího vývoje a napomůže také k zodpovězení klíčové otázky, zda "Je všeobecné zdravotnictví možnou realitou v U.S.A.?". S ohledem na současné události, a to podepsání komplexní reformy zdravotnictví, bude možné uvažovat a současně předpovídat případné dění, které by mohlo vylepšit povědomí o výkonu amerického zdravotnictví. Za zástupce dobře fungujícího zdravotnického systému se považuje systém socialistického zdravotnictví ve Velké Británii - National Health Service založený na myšlence, že zdravotní péče by měla být dostupná všem, bez ohledu na bohatství nebo příjem.
Klíčová slova: zdravotní péče; Beveridge; Bismarck; pokrytí; Medicare; HMO; NHS; Medicaid; všeobecná zdravotní péče; socialistické zdravotnictví; pojištění

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Institut managementu zdravotnických služeb

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 12. 2009
Datum podání práce: 1. 5. 2010
Datum obhajoby: 24. 5. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/23390/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: