Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Optimalizace prezentace s ohledem na udržení pozornosti posluchače a zapamatování látky

Autor práce: Hrkal, Marek
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pauknerová, Daniela
Osoba oponující práci: Kočí, Ondřej

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Optimalizace prezentace s ohledem na udržení pozornosti posluchače a zapamatování látky
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Prezentace se staly významným komunikačním fenoménem dneška. Jejich rychlý nástup jako komunikačního nástroje zapříčinil, že prezentování bylo a je považováno za dovednost bez teoretických základů. Předkládaná diplomová práce se snaží přesvědčit čtenáře o opaku tím, že propojuje postupy prezentační praxe s teoretickými poznatky čerpanými z literatury zabývající se psychologií a sociální komunikací. Důraz je kladen zejména na aplikaci teorie vnímání, pozornosti a paměti. V aplikační části práce jsou krok za krokem rozebírány jednotlivé fáze přípravy a předvádění prezentací. Součástí empirické části práce je hodnocení prezentátorů, pro jehož účely vznikl ucelený hodnotící arch jako formalizovaný metodický nástroj evaluace. Práce je využitelná všemi komunikátory, kteří mají zájem pochopit teoretické jevy, na kterých je prezentace postavena.
Klíčová slova: prezentace; aplikovaná psychologie; prezentační dovednosti; sociální komunikace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra psychologie a sociologie řízení
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Optimalizace prezentace s ohledem na udržení pozornosti posluchače a zapamatování látky
Překlad názvu: Optimization of Presentation with Regard to Maintaining the Auditors Attention and Enhancing the Ability to Keep the Presented Content in Mind
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Presentation became an important communication phenomenon of today. However, its quick onset caused that presenting has been considered as an ability without theoretical fundamentals. This diploma thesis makes an effort to convince the readers about the opposite by connecting practical presentation procedures with theoretical knowledge based on literature concerned with psychology and social communication. The emphasis is put especially on application of the theory of perception, attention and memory. In the application part of this theses all stages of preparing and delivering a presentation are analyzed step by step. Belonging to the empirical part, an evaluation of presenters was carried out. For this very purpose an evaluation sheet was created as a formalized methodical tool. This thesis is usable by any communicator who wants to understand the theoretical phenomena on which presentation is based.
Klíčová slova: presentation; applied psychology; social communication; presentation skills

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Managerial Psychology and Sociology
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 12. 2009
Datum podání práce: 7. 5. 2010
Datum obhajoby: 10.06.2010
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce23593_xhrkm01.pdf [834,36 kB]
Oponentura15862_Kočí.pdf [35,48 kB]
Hodnocení vedoucího23593_danielap.pdf [95,32 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/23593/podrobnosti