Subsaharská Afrika: infekční nemoci jako bariéra rozvoje

Název práce: Subsaharská Afrika: infekční nemoci jako bariéra rozvoje
Autor(ka) práce: Nováková, Gita
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Steinmetzová, Dana
Oponenti práce: Pavlík, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Region Subsaharské Afriky patří dlouhodobě k oblastem světa s obrovským růstovým potenciálem. Současně ale řeší stále stejné problémy svého rozvoje - chudobu, negramotnost, zadlužení aj. Mezi nejzávažnější příčiny omezeného rozvoje lidského kapitálu patří zdravotní stav obyvatelstva. Infekční nemoci se v tomto regionu vyskytují u velmi vysokého procenta obyvatelstva v porovnání s ostatními oblastmi ve světě. Ve svém výsledku mají dopad na společnost ve všech jejích aspektech - demografickém, sociálním i ekonomickém. Důležité nejsou pouze přímé následky a náklady nemocnosti, léčby a úmrtnosti. Mnohem větší význam představují jejich dlouhodobé zásahy do společnosti a její struktury. První kapitola této práce se zabývá obecnou rozvojovou problematiku sledovaného regionu. Ve druhé části jsou rozebrány konkrétní nemoci, jejich rozšíření a dopady na společnost. Poslední kapitola je zaměřená na konkrétní situaci v Ghaně, zdravotní profil jejího obyvatelstva a v současnosti probíhající reformy, které naznačují možný vývoj ve financování zdravotnického systému afrických zemí.
Klíčová slova: zdravotnictví; Ghana; rozvoj; Subsaharská Afrika; infekční nemoci
Název práce: Sub-Saharan Africa: infectious diseases as barriers of development
Autor(ka) práce: Nováková, Gita
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Steinmetzová, Dana
Oponenti práce: Pavlík, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The Sub-Saharan Africa region is a part of world with great growth potential. On the other hand it is a region which has always have to solve the same problems of its development - poverty, illiteracy, indebtness etc. Most serious causes of limited development of human capital are health conditions of african population. Even in comparison with other developing regions the prevalence of infectious diseases is pretty high. Infectious diseases effect african society in its demographic, social and economic profile. Their importance is caused not only by direct consequences and costs of their high prevalence. Long-term impact on social structure poses much more serious challenge for future development of the region. Initially, the work describes general development trends in the Sub-Saharan African region. The second part focuses on particular infectious diseases, their prevalence and impact on society. The last chapter is focused on situation in Ghana - health profile of its population and current reforms that show possible future development of health financing policy in african countries.
Klíčová slova: health; development; Sub-Saharan Africa; Ghana; infectious diseases

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 10. 2009
Datum podání práce: 10. 5. 2010
Datum obhajoby: 10. 6. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/21864/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: