Střední délka života ve zdraví

Název práce: Střední délka života ve zdraví
Autor(ka) práce: Šídlová, Eva
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Langhamrová, Jitka
Oponenti práce: Arltová, Markéta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá analýzou ukazatele střední délky života ve zdraví v České republice. Zpočátku se práce věnuje popisu evropských organizací věnujících se rozvoji tohoto ukazatele a dále pak vybraným evropským harmonizovaným šetřením, z kterých lze čerpat data pro výpočet ukazatele. Dále jsou zde rozebrány rizikové faktory ovlivňující zdraví a zdravotní stav obyvatel a je zde nastíněn i problém stárnutí populace. Výpočet samotného ukazatele střední délky života ve zdraví je prováděn Sullivanovou metodou. Ukazatel střední délky života ve zdraví je počítán na základě třech různých vymezení zdraví, která byla použita ve výběrovém šetření EU-SILC. Tato práce analyzuje zjištěné prevalence dle různých vymezení zdraví a dále pak také ukazatele střední délky života ve zdraví za rok 2007, odděleně pro muže a ženy. Dále pak srovnává ukazatele mezi roky 2005 a 2007. V závěru je proveden výpočet variability a testování hypotézy o shodnosti ukazatele střední délky života ve zdraví vymezeným subjektivním zdravím mezi muži a ženami v roce 2007.
Klíčová slova: Zdraví; Prevalence; Sullivanova metoda
Název práce: Healthy Life Expectancy
Autor(ka) práce: Šídlová, Eva
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Langhamrová, Jitka
Oponenti práce: Arltová, Markéta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This work deals with an analysis of the Healthy Life Expectancy indicator for the Czech Republic. At the beginning, this work describes different European organizations that are focused on the development of this indicator and also describes selected European harmonized surveys which can be a data source for the calculation of the indicator. Then it includes an analysis of risk factors affecting health and health conditions and outlines the problem of the aging population of the Czech Republic. Healthy Life Expectancy indicator is calculated here by Sullivan method. Healthy Life Expectancy indicator is calculated on the basis of three different definitions of health, which were used in the sample survey EU-SILC. This paper analyzes the prevalence rates found by different definitions of health and then also analyzes indicators of Healthy Life Expectancy in 2007, separately for men and women. Then the paper compares the indicators between the years 2005 and 2007. Variability is calculated at the end as well as testing of hypothesis about the equality of Healthy Life Expectancy indicators (calculated according to subjective health prevalence rates) between men and women in 2007.
Klíčová slova: Prevalence; Sullivan method; Health

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistické a pojistné inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra demografie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 2. 2009
Datum podání práce: 14. 5. 2010
Datum obhajoby: 10. 6. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/18960/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: