Cause Related Marketing v prostředí ČR

Název práce: Cause Related Marketing v prostředí ČR
Autor(ka) práce: Lipovská, Petra
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Oponenti práce: Pešek, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vnímání a vlivu Cause Related Marketingu na mladou generaci v prostředí České republiky. V teoretické části jsou představeny základní principy a formy spojení firem s neziskovými subjekty nebo s veřejně prospěšnými aktivitami pro získání vzájemného prospěchu. Dále v této části je zmíněn zahraniční příklad dobré praxe. V praktické části jsou nejprve zhodnoceny dva již realizované projekty v ČR a dále jsou zde zpracovány výsledky vlastního průzkumu vnímání a vlivu CRM na nákupní chování mezi mladou českou generací. V závěru jsou nastíněny rozdíly postojů mezi pohlavími a velikostí bydliště.
Klíčová slova: názory spotřebitelů; Společenská odpovědnost firem; Cause Related Marketing
Název práce: Cause Related Marketing in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Lipovská, Petra
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Oponenti práce: Pešek, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor's thesis concerns with an issue of perception and influence of Cause Related Marketing on young generation in the Czech Republic. In the theoretical part the key principles and forms of the partnerships between the businesses and non-profit organisations or causes are explained. In this part there is also a detailed case study from abroad. In the practical part the author evaluates two Czech CRM projects and shows the results of own research of attitudes of young Czech consumers to CRM and also tries to find differences in perception according to sex and place of living.
Klíčová slova: Marketing; Corporate Social Responsibility; Cause Related Marketing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 11. 2009
Datum podání práce: 9. 5. 2010
Datum obhajoby: 9. 6. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/25099/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: