Národní menšiny v ČLR: případová studie Tibet

Název práce: Národní menšiny v ČLR: případová studie Tibet
Autor(ka) práce: Brožková, Milada
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Dvořáková, Vladimíra
Oponenti práce: Knotková, Vladimíra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá národnostní strukturou v Čínské lidové republice (ČLR) zaměřenou na politiku vůči menšinám. Jejím hlavním cílem je zjistit, zda je politika vůči menšinám v ČLR diskriminující. Nejdříve se práce soustředí na etnickou charakteristiku ČLR, historický vývoj, ústavní rysy a rámcovou čínskou politiku vůči menšinám. Hlubší odpověď je získána rozborem případové studie Tibet, která se zabývá konkrétními politickými kroky ČLR v Tibetu a hodnotí jejich dopad v oblastech vzdělání, ekonomiky, populační politiky a politického uspořádání. Dále nabízí možnosti řešení současné situace změnou v politickém uspořádání v Tibetské autonomní oblasti.
Klíčová slova: Tibet; Čína; ústava ČLR; diskriminace; menšinová politika; Chanové; etnické menšiny
Název práce: National minorities in the PRC: case study of Tibet
Autor(ka) práce: Brožková, Milada
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Dvořáková, Vladimíra
Oponenti práce: Knotková, Vladimíra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the national structure in the People's Republic of China (PRC) and is focused on the politics towards national minorities. The main aim is to discover whether the politics towards national minorities is discriminating or not. Firstly, the thesis concentrates on the ethnic characteristic of the PRC, historical evolution, constitutional framework and the general Chinese politics towards minorities. More detailed answer is obtained by analysis of case study of Tibet, which deals with political actions of the PRC in Tibet and evaluates their impact in the areas of education, economy, population policy and political order. It also offers possibilities of solutions of the actual situation by changing the political structure of Tibet Autonomous Region.
Klíčová slova: discrimination; China; Constitution of the PRC; Tibet; ethnic minorities; minority policy; Han

Informace o studiu

Studijní program / obor: Politologie/Politologie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra politologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 1. 2010
Datum podání práce: 12. 5. 2010
Datum obhajoby: 8. 6. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/24115/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: