Vývoj řízený testy

Název práce: Vývoj řízený testy
Autor(ka) práce: Kopecký, Martin
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Buchalcevová, Alena
Oponenti práce: Mészáros, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Aplikační programy se dnes musí vyznačovat především vysokou spolehlivostí a co nejkratší reakcí na změny okolního prostředí. Vývoj řízený testy je technika, která si klade za úkol umožnit a zjednodušit vývoj takto orientovaných programů. Hlavním cílem práce je aplikace této techniky na konkrétním příkladě a tedy i vytvoření fragmentu programu v jazyku Java za použití zkoumané techniky. Pro splnění cíle bylo třeba vytvořit popis techniky TDD a upravit ji pro použití s výukovým vývojovým prostředím BlueJ. Posláním práce je přiblížit vývoj řízený testy studentům Vysoké školy ekonomické v Praze a zjednodušit jim tak jeho studium. Přínosy úzce souvisejí s cíli práce, jde především o modifikaci existujícího teoretického přístupu a jeho následné použití v praxi. Text se nejprve zabývá vývojem řízeným testy v obecné rovině, zkoumá předpoklady, postup při jeho aplikaci a z ní plynoucí přínosy. Poté aplikuje obecné poznatky v programovacím prostředí BlueJ a definuje upravený cyklus TDD, který těží z předností BlueJ. Upravený cyklus je v druhé části práce použit při vývoji části jednoduchého programu.
Klíčová slova: Vývoj řízený testy; Výuka programování; BlueJ; JUnit
Název práce: Test-Driven Development
Autor(ka) práce: Kopecký, Martin
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Buchalcevová, Alena
Oponenti práce: Mészáros, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Contemporary software applications must provide high amount of reliability and have to be able to respond to the rapid changes in their environment. Test-Driven Development is a technique, which tries to enable and simplify the development of such applications. The main aim of this bachelor thesis is the practical application of this technique on the development of a computer program in Java programming language. General description of the studied technique and slight modifications leading to better integration with BlueJ IDE were necessary in order to achieve the primary goal. The mission of this bachelor thesis is to introduce the Test-Driven Development to the students of the University of Economics in Prague and provide them with a teaching material. The main contribution to the field is in the modification of an existing theoretical approach and its practical application. The thesis starts with the description of Test-Driven Development technique, its prerequisites, the procedure itself and the resulting benefits. The procedure is then redefined to integrate with BlueJ and to enable the programmer to use the features of the IDE as well. The development of the sample program is afterwards driven by the edited procedure.
Klíčová slova: Teaching of programming; BlueJ; JUnit; Test-Driven Development

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 1. 2010
Datum podání práce: 5. 5. 2010
Datum obhajoby: 21. 6. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/24705/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: