Optimalizácia nákladov a profitability produktov využitím what-if analýzy v recipročnej alokačnej aplikácii

Název práce: OPTIMIZATION OF COSTS AND PRODUCT PROFITABILITY USING WHAT-IF ANALYSIS IN RECIPROCAL COST ALLOCATION MODEL
Autor(ka) práce: Fedoročko, Peter
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pour, Jan
Oponenti práce: Bothe, Ondřej
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Thesis is focused on one of the most discussed area of Management Information Systems currently -- Corporate Performance Management. It does not aim on detail explanation of theme itself, but orientate to specific problematic of setting key solution of managerial accounting -- cost allocation, to the Performance Management systems. Thesis is divided into theoretical and practical part. First part is devoted to Corporate Performance Management definition, its placement in architecture of Business Intelligence devices as well as reasoning for its implementation considering current economical situation. From the main three pillars of Performance Management is major attention dedicated to analytical part enabling execution of what-if analyses. Part devoted to cost allocation identifies contributions of its implementation in optimization and minimization of expenditures as well as offers reasons for using them in bank sphere. Practical case study documents particular project phases of implementation of cost allocation analytical solution in fictive bank, while major section is dedicated to architecture and design part of the calculation engine. Project is concluded with description and explanation of advanced implementation techniques and methods in IBM Cognos TM1 software.
Klíčová slova: IBM Cognos TM1; Cost Allocation; What-if analysis; Corporate Performance Management
Název práce: Optimalizácia nákladov a profitability produktov využitím what-if analýzy v recipročnej alokačnej aplikácii
Autor(ka) práce: Fedoročko, Peter
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pour, Jan
Oponenti práce: Bothe, Ondřej
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Práca je zameraná na jednu z najdiskutovanejších oblastí manažérskych informačných systémov súčasnosti -- Corporate Performance Management. Nesnaží sa však o detailný výklad danej témy, naopak orientuje sa na špecifickú problematiku integrácie jedného z kľúčových riešení nákladového a manažérskeho účtovníctva -- nákladovej alokácie, do prostredia nástrojov Performance Management. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. Prvá časť je venovaná vymedzeniu termínu Corporate Performance Management, jeho umiestneniu v architektúre Business Intelligence nástrojov ako aj identifikácii dôvodov pre jeho implementáciu s ohľadom na súčasnú ekonomickú situáciu. Z troch základných pilierov Performance Management je najväčšia pozornosť venovaná analytickej časti umožňujúcej vykonávanie tzv. what-if analýz. Nákladovej alokácií je venovaná časť identifikujúca hlavné prínosy jej implementácie v podobe optimalizácie a minimalizácie výdajov rovnako ako zdôvodnenie jej nasadenia v bankovom sektore. Praktická časť dokumentuje jednotlivé fázy projektu implementácie analytického riešenia nákladovej alokácie vo fiktívnej banke, pričom kľúčová časť je venovaná hlavne architektúre a návrhu riešenia výpočtového jadra. Záver práce popisuje implementáciu celého riešenia v nástroji IBM Cognos TM1, pričom doraz je kladený na využitie pokročilej funkcionality a vysvetlenie implementačných metód. Kľúčové slová:
Klíčová slova: IBM Cognos TM1; Nákladová alokácia; What-if analýzy; Corporate Performance Management

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 11. 2009
Datum podání práce: 30. 4. 2010
Datum obhajoby: 21. 6. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/22820/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: