Statistická analýza a vícerozměrné metody v MS Excel

Název práce: Statistická analýza a vícerozměrné metody v MS Excel
Autor(ka) práce: Postler, Štěpán
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Löster, Tomáš
Oponenti práce: Mazouch, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je vytvořit aplikaci v prostředí Microsoft Office Excel, která umožní řešení úloh s využitím některých metod statistické analýzy. Touto aplikací je soubor stat.xls, což je hlavní součást práce. Umožňuje použití metod jednorozměrné a dvourozměrné kategoriální analýzy četností, jednorozměrné, dvourozměrné i vícerozměrné kvantitativní analýzy hodnot a indexní analýzy ekonomických dat. K aplikaci metod soubor využívá různé formuláře, excelovské vzorce typu R1C1 i typu Array, makra i vlastní kód VBA. Soubor je použitelný ve verzích Microsoft Office Excel 2003 nebo vyšších. Aplikace je vhodná zejména jako pomůcka při výuce statistických metod a dokáže počítat také s rozsáhlým souborem dat. Vedle souboru stat.xls je součástí práce také textový výstup, který obsahuje popis vybraných metod statistické analýzy, popis tvorby samotného souboru stat.xls a ilustrace jeho funkcí na konkrétních příkladech.
Klíčová slova: Excel; statistické metody; statistický software
Název práce: Statistical Analysis and Multivariate Methods in MS Excel
Autor(ka) práce: Postler, Štěpán
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Löster, Tomáš
Oponenti práce: Mazouch, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is creating an application in Microsoft Office Excel 2003 that allows user to solve problems using some statistical analysis methods. This application is provided in stat.xls file, which is the main part of the thesis. The XLS file enables Excel to applicate methods of univariate and bivariate categorical analysis of frequencies, univariate, bivariate and even multivariate analysis of quantitative data and index analysis of economic data. To applicate the methods the file uses various forms, Excel R1C1 and Array formulas, macros and VBA code. The file is executable with Microsoft Office Excel 2003 or newer versions. The file is suitable mainly as utility for study of statistical methods and it can also be used with an extensive data file. In addition to the stat.xls file, a part of the thesis is also a text output, which contains description of the chosen statistical analysis methods, description of creating the file stat.xls itself and illustration of the file's functions on specific examples.
Klíčová slova: Excel; statistical software; statistical methods

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika a ekonometrie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra statistiky a pravděpodobnosti

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 4. 2010
Datum podání práce: 19. 5. 2010
Datum obhajoby: 17. 6. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/26242/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: