Vývoj střední délky života obyvatel České republiky v letech 1960-2008

Název práce: Vývoj střední délky života obyvatel České republiky v letech 1960-2008
Autor(ka) práce: Langhamrová, Jana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Arltová, Markéta
Oponenti práce: Löster, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce bylo poukázat na změny v úmrtnosti, které měly za následek prodlužování střední délky života a snížení kojenecké úmrtnosti. Na základě časových řad dostupných na stránkách ČSÚ, byl vyhodnocen vývoj základních ukazatelů, které se na změnách úmrtnosti podílely. Z údajů o vývoji střední délky života za muže a ženy ve vybraných věkových skupinách, kvocientu kojenecké úmrtnosti a ukazatele skutečné porodnosti v České republice v letech 1920-2008 byl také vypočítán paradox střední délky života a potřebná úroveň porodnosti a střední délky života pro zachování prosté reprodukce. Práce velmi podrobně popisuje ukazatele a metody výpočtu úmrtnosti, zvláštní pozornost je věnována úmrtnostním tabulkám a možným způsobům vyrovnání křivky měr úmrtnosti. Je zde provedeno také srovnání České republiky ve střední délce života a zdravé délce života s evropskými zeměmi a popsán termín zdravá délka života a nejpoužívanější způsob jejího výpočtu. Ve všech sledovaných zemích mají ženy při narození delší střední délku života než muži. Pro Českou republiku je tento rozdíl dnes okolo 6 let. Ve všech zemích délka života postupně roste, výjimkou jsou například země bývalého Sovětského svazu, kde dochází ke kolísání střední délky života v průběhu posledních 20 let. Srovnání jednotlivých zemí je provedeno na základě údajů z databáze Eurostatu a Human Mortality Database. V příloze jsou uvedeny způsoby výpočtu úmrtnostních tabulek a možné postupy vyrovnání křivky měr úmrtnosti. Je zde dále uveden přehled nejpoužívanějších modelů vyhlazování a extrapolace křivky úmrtnosti. Práce je doplněna rejstříkem použitých pojmů a česko-anglickým slovníkem.
Klíčová slova: kvocient kojenecké úmrtnosti; časové řady; střední délka života; paradox střední délky života; zdravá délka života
Název práce: Development of Life Expectancy in Czech Republic in 1960-2008
Autor(ka) práce: Langhamrová, Jana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Arltová, Markéta
Oponenti práce: Löster, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The goal of this elaboration is to point out changes in mortality that were responsible for longer life expectancy and lower infant mortality. The trend of basic indicators that contributed to changes in mortality was assessed based on the time series data available on the website of Czech Statistical Office. The life expectancy paradox and the necessary level of birth rate and life expectancy to maintain level of simple reproduction was calculated based on the trend of life expectancy in selected age groups of men and women, infant mortality coefficient and actual birth rate in the Czech Republic during 1920-2008. The elaboration describes in detail the indicators and methods of calculating mortality and pays special attention to life tables and possible ways of flattening mortality rate curves. It also compares life expectancy and healthy life years in the Czech Republic and European countries and describes the term of healthy life years and the most common way of their calculation. In all monitored countries, women's expectation of life at birth is longer than that of men. In the Czech Republic, the difference is now about six years. Life expectancy in all countries keeps going up, with the exception of e.g. the countries of the former Soviet Union where life expectancy has been fluctuating for the past 20 years. Individual countries are compared based on data from the Eurostat database and Human Mortality Database. The annex shows methods of calculating life tables and possible ways of flattening mortality rate curves and provides an overview of the most common models of flattening and extrapolating mortality rate curves. The elaboration also has an index of used terms and a Czech-English vocabulary.
Klíčová slova: time series; healthy life years ; life expectancy paradox ; life expectancy; infant mortality coefficient

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra statistiky a pravděpodobnosti

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 11. 2009
Datum podání práce: 1. 6. 2010
Datum obhajoby: 17. 6. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/22935/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: