Efekty legální a ilegální imigrace v České Republice

Název práce: Efekty legální a ilegální imigrace v České Republice
Autor(ka) práce: Medková, Alena
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Macáková, Libuše
Oponenti práce: Pavelka, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V bakalářské práci se zabývám imigranty v České republice. Práce se nejprve krátce věnuje historii migrace ve světě, poté se zaměřuje na situaci v České republice. A z historie se v další části dostáváme do současnosti migrace v České republice. Metodická část obsahuje vývoj legální a ilegální imigrace v České republice a některé zásady a programy české vlády. Prvním z programů je Výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků, ve kterém se česká vláda poukouší přilákat do České republiky kvalifikované cizince. Druhým projektem jsou Dobrovolné návraty, ve kterém česká vláda pomáhala při návratu do vlasti imigrantům legálním i ilegálním. Třetím je projekt Regularizace, který se týká zlegalizování pobytu a práce nelegálních imigrantů. Praktická část je tvořena dotazníkovým šetřením mezi občany České republiky a rozhovorem s cizincem. V dotazníku je zjišťován názor českých občanů na imigranty a přístupu české vlády v této oblasti. Rozhovor pak poskytuje pohled z druhé strany, tedy pohled imigranta. Cílem této práce je analýza azylové a migrační politiky v České republice a zjištění, jaký názor na imigranty v ČR mají čeští občané.
Klíčová slova: Regularizace; Dobrovolné návraty; Legální imigrant; Výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků; Azylová a migrační politika; Nelegální imigrant; Imigrace; Migrace
Název práce: Effects of legal and illegal immigration in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Medková, Alena
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Macáková, Libuše
Oponenti práce: Pavelka, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis deals with the issue of immigrants in the Czech Republic. It starts with a brief history of migration in the world, later only focused on the Czech circumstances. Later, it describes the present state of migration in the Czech Republic. The theoretical part includes the development of legal and illegal immigration in the Czech Republic and some of the principles and programs of the Czech government. The first of programs is The selection of qualified foreign workers, in which the Czech government aims to attract skilled foreigners to the Czech Republic. The second project is called Voluntary returns, in which the Czech government assists legal and illegal immigrants with their repatriation. The third project is called Regularization and it copes with the legalization of illegally staying and working immigrants.The practical part consists of a questionnaire survey among the citizens of the Czech Republic and an interview with an alien, who has resided in the Czech Republic for several years. The goal of the questionnaire is to examine the opinion of Czech citizens to immigrants and their views on the approach of the Czech government in this field. The interview presents the issue form the other perspective, the view of immigrants. The aim of this work is to analyse the asylum and migration policy in the Czech Republic and study the opinions of Czech citizens to immigrants in the Czech Republic.
Klíčová slova: Voluntary returns; Selection of Qualified Foreign Workers; Illegal immigrant; Asylum and migration policy; Regularization; Legal immigrant; Immigration; Migration

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra mikroekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 4. 2010
Datum podání práce: 7. 5. 2010
Datum obhajoby: 16. 6. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/26196/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: