Nástroje územního plánování versus nástroje památkové péče, soulad či disharmonie

Název práce: Nástroje územního plánování versus nástroje památkové péče, soulad či disharmonie
Autor(ka) práce: Adlerová, Martina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Šulcová, Irena
Oponenti práce: Patočka, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Památkové bohatství České republiky představuje ve své posloupnosti a celistvosti mimořádné kulturní a finanční hodnoty. Kulturní památky nám předávají informace o našich předcích, jejich životech a zvycích a vytváří tím spojovací článek mezi minulostí a současností. Ochranu nemovitých památek zajišťují dva zákony, zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a zákon č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu. Cílem této práce je vyhledání souladů, rozporů a duplicit v těchto zákonech a celkové teoretické zhodnocení legislativního zázemí ochrany nemovitých památek. Práce se zabývá různými pohledy na památkovou péči a územní plánování. V praktické části je na konkrétním příkladu Branického pivovaru zhodnocen vliv památkové péče a role územního plánování, které mohou v některých případech působit bohužel i kontraproduktivně. S mírnou nadsázkou by se dalo říct, že kvůli existenci památkové ochrany byla budova Branického pivovaru opuštěna a chátrá.
Klíčová slova: nástroje památkové péče; nemovité kulturní památky; nástroje územního plánování
Název práce: Instruments of Landscape Planning vs. Instruments of Monument Preservation – Harmony or Disharmony
Autor(ka) práce: Adlerová, Martina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Šulcová, Irena
Oponenti práce: Patočka, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The cultural heritage of the Czech Republic represents outstanding cultural and finacial values. Historical landmarks, monuments and sites hand over the information about our predecessors, about their life style, habits and traditions. This is the way how the cultural heritage builds the connecting links between the past and the present. The preservation of our legacy is being ensured by two Acts. The Act No. 183/2006 Coll., The Planning and Building Code (Building Act), and The Act No. 20/1987 Coll., the State Monument. The purpose of this bachelor's work is to find out the unities, discrepancies and duplicities in these Acts. The aim is to evaluate the legislative background of the cultural heritage preservation. This bachelor's work deals with the views of the culture preservation and landscape planning. The ifluence of the sight preservation and the role of the landscape planning is analysed and evaluated by setting a concrete example of a former brewery in Branik (Prague). This research shows that at some point the excessive preservation could be even harmful.
Klíčová slova: Historical landmarks; Instruments of landscape planning; Instruments of monument preservation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 2. 2010
Datum podání práce: 4. 5. 2010
Datum obhajoby: 29. 6. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/24522/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: