Vliv pracovní migrace ze zemí střední a východní Evropy na trh práce Velké Británie po roce 2004

Název práce: Vliv pracovní migrace ze zemí střední a východní Evropy na trh práce Velké Británie po roce 2004
Autor(ka) práce: Chadimová, Kristýna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Gráf, Václav
Oponenti práce: Šmíd, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá imigračními toky ze zemí střední a východní Evropy do Spojeného království a dopadem imigrantů na mzdy a nezaměstnanost britských obyvatel, po otevření tamního trhu práce v roce 2004. Pomocí analýzy statistických dat o tocích imigrantů a podmínkách na britském trhu práce je v práci dokázáno, že imigranti ze zemí střední a východní Evropy neměli na mzdy a nezaměstnanost místních žádný významný negativní vliv. V souvislosti s teorií dvojího pracovního trhu je navíc poukázáno na výhody imigrace pro moderní vyspělou ekonomiku. Závěry vyvozené pro Spojené království, a jeho zkušenosti s imigranty ze zemí střední a východní Evropy, jsou aplikovány na Německo, jehož pracovní trh je pro tyto imigranty stále uzavřený.
Klíčová slova: trh práce; Spojené království; mzdy; nezaměstnanost; pracovní imigrace
Název práce: The Impact of Labour Migration from Countries of Central and Eastern Europe on Labour Market of the United Kingdom since 2004
Autor(ka) práce: Chadimová, Kristýna
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Gráf, Václav
Oponenti práce: Šmíd, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis deals with immigration flows from Central and Eastern Europe to the United Kingdom and with its impact on wages and unemployment of the British population after opening the local labour market in 2004. The thesis analyzed statistical data focused on flows of immigrants and the conditions of the British labour market. The conclusion of this study is that these immigrants had no adverse effects on wages and unemployment of natives. In connection to the dual labour market theory are pointed out the advantages of immigration for a modern developed economy. Conclusions drawn from the United Kingdom and its experience with immigration from Central and Eastern Europe are applied to the German labour market which is currently still closed for immigrants from Central and Eastern Europe.
Klíčová slova: wages; unemployment; labour immigration; labour market; United Kingdom

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 3. 2010
Datum podání práce: 30. 5. 2010
Datum obhajoby: 24. 6. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/25733/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: