Pod nulou: Ekonomie záporné úrokové míry

Název práce: Pod nulou: Ekonomie záporné úrokové míry
Autor(ka) práce: Stroukal, Dominik
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Šťastný, Daniel
Oponenti práce: Špecián, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce diskutuje problematiku záporné nominální úrokové míry. Důsledné následování Taylorova pravidla může vést k doporučení nastavit úrokovou míru pod nulovou hranici. Přestože je záporná nominální úroková míra považována za nerealistickou, jsou představeny návrhy, které centrální bance tuto možnost otevřou. Jejich společným rysem je zvýšení nákladů na držení peněz. Je dokázáno, že bez zákonného ukotvení a vynutitelnosti nemůže politika umělého zvyšování těchto nákladů fungovat. Protože čistá úroková míra nemůže být nikdy záporná, je koncept záporné nominální úrokové míry pouze nekonvenční formou zdanění.
Klíčová slova: záporná úroková míra; taylorovo pravidlo; past likvidity
Název práce: Below Zero: Economics of Negative Interest Rate
Autor(ka) práce: Stroukal, Dominik
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Šťastný, Daniel
Oponenti práce: Špecián, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This paper discusses the issue of negative nominal interest rate. Consistent following of Taylor's rule may lead to recommendations to adjust the interest rate below its zero bound. Although the negative nominal interest rate is considered to be impossible, proposals that can make it possible are presented. Their common impact is raising the cost of holding money. It is proven that without a statutory anchor and enforcement this policy of raising the cost of holding money cannot work. Since the originary rate of interest cannot be negative, the whole concept of negative nominal interest rates is only an unconventional form of taxation.
Klíčová slova: liquidity trap; negative interest rate; taylor rule

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 2. 2010
Datum podání práce: 15. 5. 2010
Datum obhajoby: 21. 6. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/24440/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: