Meranie a riadenie hodnoty podniku

Název práce: Meranie a riadenie hodnoty podniku
Autor(ka) práce: Kudelás, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pavlová, Eva
Oponenti práce: Bardún, Adam
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Rozvoj kapitálových trhov a víťazstvo koncepcie slobodného podnikania vytvorilo priestor pre riadenia podniku založené na maximalizácii akcionárskej hodnoty.Tradične riadené podniky sú riadené na základe kombinácie strategických cieľov a cieľov finančných.Strategickými cieľmi spravidla rozumieme napr. zvyšovanie výkonostnej veľkosti podniku, zvyšovanie jeho tržného podielu, rozvoj nových výrobkov a technológií. Finančné ciele sú doposiaľ formulované a sledované pomocou ukazovateľov odvodených z účtovných výkazov.
Klíčová slova: EVA; DCF; Finančná analýza; Finančný plán; VBM; Meranie hodnoty
Název práce: Measuring and managing the value
Autor(ka) práce: Kudelás, Martin
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pavlová, Eva
Oponenti práce: Bardún, Adam
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 5. 2007
Datum podání práce: 3. 5. 2007
Datum obhajoby: 31. 5. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5179/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: