Teorie Phillipsovy křivky a její využití ve vybraných zemích EU

Název práce: Teorie Phillipsovy křivky a její využití ve vybraných zemích EU
Autor(ka) práce: Hladík, Ondřej
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Mirvald, Michal
Oponenti práce: Chytil, Zdeněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá praktickým využitím Phillipsovy křivky. V teoretické části práce se zaměřím na popis a vývoj tohoto ekonomického modelu. Empirická část bude zkoumat vztah míry inflace a míry nezaměstnanosti ve vybraných zemích EU a v ČR v letech 1998 - 2009. Výsledky porovnám a pokusím se odpovědět na otázku, zda je možné využít Samuelsonovu a Solowovu verzi Phillipsovy křivky v současných ekonomikách. U vytvořených grafů budu zkoumat možnou podobnost s tímto konceptem v jednotlivých obdobích a zmíním také podobnost s dalšími koncepty. Finální částí bakalářské práce bude vytvoření ekonometrického modelu, který porovnám s modifikovanou verzí Phillipsovy křivky (Samuelson, Solow) a zjistím, zda existuje vzájemná závislost míry inflace a míry nezaměstnanosti, případně se pokusím dovysvětlit model včleněním dalších veličin (např. adaptivní očekávání).
Klíčová slova: míra nezaměstnanosti; míra inflace; Phillipsova křivka
Název práce: Theory of the Phillip`s curve and its application in selected EU countries
Autor(ka) práce: Hladík, Ondřej
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Mirvald, Michal
Oponenti práce: Chytil, Zdeněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor project deal with practical usage of Phillip`s curve. In theoretical part of my project I will focus on description and development of this economic model. Empirical part will investigate relation between inflation rate and rate of unemployment in choice EU countries and in the Czech Republic during years 1998 -- 2009. I will compare results and try to answer on the question, if it is possible to use Samuelson`s a Solow`s version of Phillip`s curve in current economies. At created graphs I will examine possible similarity with this concept in single periods and I`ll mention similarity with other concepts, too. Final part of bachelor project will be creation of econometric model, which I`ll compare with modified version of Phillip`s curve (Samuelson, Solow) and find out, whether exist interdependence between inflation rate and rate of unemployment, eventually I`ll try to explain model by integration of the other quantity (e.g. adaptive expectation).
Klíčová slova: Phillip`s curve; inflation rate; rate of unemployment

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 3. 2010
Datum podání práce: 25. 6. 2010
Datum obhajoby: 18. 6. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/25933/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: