Modelování podnikových procesů

Název práce: Business Process Modeling: A Logical Perspective
Autor(ka) práce: Panuška, Martin
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Řepa, Václav
Oponenti práce: Svatoš, Oleg
Jazyk práce: English
Abstrakt:
In the master's thesis we are concerned with the logical perspective on business process model-ing. The logical perspective on business process modeling has several advantages. First, being a formal logical system, first-order logic let us thoroughly understand the foundations of process modeling. Second, after we understand the logical foundations of business process modeling, we are free to build a BPM language based entirely on logic, or map an existing language onto logic, which may be useful for artificial reasoning. Third, if the business process model is mapped to logic (or another declarative language) it can be easily stored in a declarative knowledge base. Forth, logic based process models can be used in companies as a basis for knowledge manage-ment. And fifth, the science of logic offers a number of various semantic enhancements, which can be used in favor of better business process modeling expressiveness. The first objective of the thesis is to perform a thorough review of the literature of both our fields -- the business process modeling and temporal logic. The related second objective is to study the ability of logic to represent processes and the notion of time in general, and to offer techniques for logical process representation. Subsequently, the examples should be provided in order to present that the selected techniques are capable of performing what is sketched in the first paragraph. The third objective is to propose improvements of the current business process modeling approach and provide relevant examples. Eventually, means of extending the tech-niques presented can be proposed, too. The major contribution of the thesis is that it constitutes a reasonable basis for further research in the chosen field. For novices or even experienced in the subject it represents a good stepping stone.
Klíčová slova: bpmn; conceptual graph; interval algebra; event calculus; ontology; temporal logic; business process modeling
Název práce: Modelování podnikových procesů
Autor(ka) práce: Panuška, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Řepa, Václav
Oponenti práce: Svatoš, Oleg
Jazyk práce: English
Abstrakt:
V diplomové práci se zabýváme modelováním podnikových procesů z pohledu logiky. Tento pohled má několik výhod. Za prvé, protože logika prvního řádu je formálním logickým systémem, umožňuje nám důkladně pochopit základy procesního modelování. Za druhé, poté, co porozumíme logickým základům modelování podnikových procesů, můžeme vytvořit jazyk pro takové modelování postavený výhradně na logice nebo vyjádřit existující jazyk za použití logiky. Obojí pak může být využitelné pro usuzování umělé inteligence. Za třetí, model podnikových procesů, u kterého existuje vyjádření pomocí logiky (nebo jiného deklarativního jazyka), může být snadno uložen v deklarativní znalostní bázi. Za čtvrté, procesní modely založené na logice můžou být využity ve firmách jako základ pro znalostní management. A za páté, věda o logice nabízí množství různých sémantických rozšíření, které můžou být využity za účelem rozšíření výrazových prostředků jazyka pro modelování podnikových procesů. Prvním cílem práce je vypracování důkladného přehledu literatury, týkající se obou našich ob-lastí -- modelování podnikových procesů a temporální logiky. Souvisejícím druhým cílem je pro-zkoumání možností logiky reprezentovat procesy a obecně pojem času a poskytnout techniky k logické reprezentaci procesů. Následně by měly být poskytnuty příklady, které dokážou, že vy-brané techniky jsou schopné poskytnout výhody vyjmenované v prvním odstavci. Třetím cílem je navržení vylepšení současného přístupu k modelování podnikových procesů a poskytnutí re-levantních příkladů. Nakonec je možné navrhnout i způsoby zlepšení prezentovaných technik. Hlavním přínosem práce je, že představuje slušný základ pro další výzkum předmětné oblasti. Pro začátečníky, ale i pokročilé je práce dobrým odrazovým můstkem.
Klíčová slova: bpmn; konceptuální graf; intervalová algebra; událostní kalkulus; ontologie; temporální logika; modelování podnikových procesů

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 9. 2008
Datum podání práce: 5. 5. 2009
Datum obhajoby: 23. 8. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/13140/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: