Průzkum trhu ČR a německého trhu v oblasti nabízených počítačových e-learningových kurzů

Název práce: Průzkum trhu ČR a německého trhu v oblasti nabízených počítačových e-learningových kurzů
Autor(ka) práce: Volf, Roman
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Šedivá, Zuzana
Oponenti práce: Basl, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce má za cíl srovnat komerční e-learningové kurzy angličtiny nabízené na českém a německém trhu. V úvodní části má práce za úkol čtenáři definovat e-learning a vysvětlit mu několik základních pojmů a současných trendů, které jsou důležité pro získání určitých vědomostí o problematice elektronického vzdělávání. V následující části jsou na statistikách Eurostatu vysvětleny možné příčiny, které by měly podpořit další rozvoj e-learningové trhu. Jednou z nich představuje politika EU a její programy eEurope a jejich cíle jsou do práce také zahrnuty. Samotnou analýzu kurzů obsahuje závěrečná část. Před samotnou analýzou je nejprve nastíněna situace na obou trzích. Poté jsou představeny jednotlivé firmy, jejichž kurzy jsou do analýzy zařazeny. A nakonec jsou kurzy podle zvolených parametrů porovnávány a výsledky vyhodnoceny. Za přínos práce považuji vyhodnocení základních požadavků na rozvoj e-learningu a následnou analýzu porovnávaných e-learningových kurzů, která snaží posoudit funkcionalitu jednotlivých kurzů a jejich silné a slabé stránky.
Klíčová slova: Analýza; E-learning; Evropská unie; Trh unie
Název práce: Market survey of the Czech Republic and the German market in the area offer computer e-learning courses
Autor(ka) práce: Volf, Roman
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Šedivá, Zuzana
Oponenti práce: Basl, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The purpose of this bachelor work is to provide the comparison of commercial elearning courses in English language on the teritories of the Czech Republic and Germany. In the first part of my bachelor work is to define e-learning and also explain several basic topics and current trends which are crucial for obtaining basic knowledge concerning the electronic learning. Following parts of my work contain the explanation of posible reasons supporting next development of e-learning market based on the Eurostat statistics. One of the mentioned reasons involved in my work is the EU policy and their programs in Europe. The analysis of courses is described in the end part of my work. Before the analysis itself is explained the situation on both markets. Afterwards are introduced companies which courses are involved in the analysis. In the end the courses are compared based on chosen parametres and the results are assessed. The contribution of my work is the assessment and the analysis of the basic requirements for development of e-learning courses which is trying to judge the functionatily of particular courses and their strenghts a weaknesses.
Klíčová slova: European union; E-learning; Analysis; Market

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 3. 2010
Datum podání práce: 30. 6. 2010
Datum obhajoby: 24. 8. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/25992/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: