Využití Citizen Journalism v nevládních neziskových organizacích

Název práce: Využití Citizen Journalism v nevládních neziskových organizacích
Autor(ka) práce: Kolková, Zuzana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Šubrta, Václav
Oponenti práce: Pavlíček, Antonín
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá možností propojení citizen journalism s nevládními neziskovými organizacemi z důvodu nízkého povědomí o těchto sdruženích u veřejnosti. V první části práce jsou vysvětleny základní pojmy, které jsou zásadní pro bakalářskou práci. Je vysvětleno, co je citizen journalism, jak vznikl a jak je propojen s online žurnalistikou. Dále definuje autorka základní problematiku průniku NNO do klasických médií a určuje příčiny vzniklých neúspěchů mající za následek nízký zájem občanů o tuto problematiku. Druhá část práce je věnována nastínění, jakým způsobem je zmíněná problematika řešena ve světě, v rozvojových zemích pomocí CJ a v České republice. V práci jsou zmíněny také technologie, pomocí kterých NNO ve vyspělých zemích lépe využívají citizen journalism. V poslední části bakalářské práce jsou nastíněna obecná doporučení k možnostem využívání občanské žurnalistiky a je navrženo konkrétní řešení pro ekologickou nevládní neziskovou organizaci.
Klíčová slova: Občanská žurnalistika; Online žurnalistika; NNO; Nevládní neziskové organizace
Název práce: Use of Citizen Journalism in non-government non-profit organizations
Autor(ka) práce: Kolková, Zuzana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Šubrta, Václav
Oponenti práce: Pavlíček, Antonín
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with a possibility of connecting citizen journalism with non-governmental non-profit organizations due to lack of public knowledge of these organizations. Firth part of the thesis explains basic terms that are fundamental for this thesis. Here is explained what is citizen journalism, its origin and connection to online journalism. The term non-governmental non-profit organization (NGO) is also clarified. Then author defines basic issues of getting NGOs into classic media and points out causes of failure, resulting in low public interest in this matter. Second part of this thesis shows how this issue is dealt with in the world and developing countries by using CJ and in the Czech republic. The thesis also mentions technologies used in advanced countries to help NGOs better exploit citizen journalism. In the last part of this thesis are outlined general recommendations concerning the possibility of using citizen journalism and suggests specific solution for a non-governmental non-profit organization.
Klíčová slova: Non-governmental organization; Online journalism; Citizen journalism; NGO

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 2. 2010
Datum podání práce: 30. 6. 2010
Datum obhajoby: 24. 8. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/25021/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: