MOŽNOSTI VYUŽITÍ MODELOVACÍHO JAZYKA UML PŘI POPISU IS A JEHO APLIKACE NA PŘÍPADOVÉ STUDII

Název práce: MOŽNOSTI VYUŽITÍ MODELOVACÍHO JAZYKA UML PŘI POPISU IS A JEHO APLIKACE NA PŘÍPADOVÉ STUDII
Autor(ka) práce: Šindelářová, Šárka
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pour, Jan
Oponenti práce: Vratný, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce je zaměřena na analýzu možností a omezení využití modelovacího jazyka UML, jakožto nástroje pro analýzu, design a implementaci informačních systémů. Hlavním cílem práce je seznámení se způsoby využití tohoto jazyka v praxi, přičemž jeden z vybraných způsobů bude přímo aplikován na případové studii ProBodyShop v rámci fáze analýzy. Dalším cílem práce je stručná charakteristika principů a historie jazyka UML s uvedením existujících UML diagramů a CASE nástrojů potřebných pro samotné modelování. V neposlední řadě je cílem práce demonstrovat činnosti a rozhodování analytika informačních systémů při tvorbě detailní analýzy v rámci případové studie. Uvedených cílů bylo dosaženo studiem dostupné literatury věnované dané problematice, absolvováním školení na certifikační zkoušku z modelovacího jazyka UML, poznatky získané v praxi při vývoji informačních systémů a především aktivní konzultací se zadavatelem případové studie. Vlastní přínos práce spočívá ve vytvořeném základním analytickém podkladu pro vývoj a testy v rámci první fáze implementace projektu ProBodyShop a ukázka možné metody přístupu analytika při tvorbě analytického návrhu. Teoretická část práce pojednává o principech a historii jazyka UML, jejímž obsahem je základní charakteristika a vývoj UML, možnosti jeho využití a jednotlivé stavební bloky tohoto jazyka. Další část je zaměřena na modelování v UML 2, která představuje různé pohledy na model systému, jednotlivé diagramy a nástroje určené k modelování. Na základě specifikace požadavků zadavatele a teoretických poznatků je zpracována praktická část této práce, zaměřená na řešení případové studie ProBodyShop. Obsahem této části je seznámení se zadáním případové studie, výběr CASE nástroje a samotné zpracování UML diagramů.
Klíčová slova: diagram tříd; UML; diagram; diagram aktivit; diagram případů užití; CASE
Název práce: Potential of Unified Modelling Language usage for IS description and its application on a case study
Autor(ka) práce: Šindelářová, Šárka
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pour, Jan
Oponenti práce: Vratný, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This paper deals with the possible uses of the UML language as a tool for analysis, design and information systems implementation which is being used by people involved in the process of information systems development. The main goal of this work is to become acquainted with practical methods of using the UML language whereas one of the possible ways will be applied to the "ProBodyShop" case study. Namely, the method is applied to the stage of creating the detailed analysis. Another goal of this paper is to summarize the principles, history, and the elements of the UML language and to introduce the existing UML diagrams and CASE tools necessary for the modeling. Last but not least, in the case study I will demonstrate the decision-making of the information system analyst when creating the detailed analysis. These goals have been achieved by studying the available specialized publications, passing the OMG certified UML course and exam, and thanks to the experience gained during the development of information systems and especially by actively consulting the case study with the submitter. The main benefit of this paper is the creation of basic analytical foundation for development and testing in the first implementation phase of the "ProBodyShop" project and the example of a possible way for the analyst to deal with the detailed analysis. The theoretical part of this work discusses the UML language principles and history, including the main characteristics and development of the UML language. Another part aims at modeling in the UML 2, which represents different views at the system model, the diagrams and the necessary modeling tools. The practical part, which is the detailed analysis of the "ProBodyShop" project, is based on the requirements of the submitter and on theoretical knowledge. This part consists of the introduction to the problem, selection of the proper CASE tool and the process of creating the UML diagrams.
Klíčová slova: class diagram; UML; activity diagram; CASE; diagram; use case diagram

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 2. 2010
Datum podání práce: 30. 8. 2010
Datum obhajoby: 26. 8. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/24901/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: