Využití logistické regrese ve výzkumu trhu

Název práce: Využití logistické regrese ve výzkumu trhu
Autor(ka) práce: Brabcová, Hana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pecáková, Iva
Oponenti práce: Ranocha, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce si klade za cíl rozhodnout o reálných možnostech využití logistické regrese při řešení úloh běžných ve výzkumech trhu s ohledem na požadavky zadavatelů výzkumů. Argumentem pro toto zhodnocení je porovnání jejích výstupů s výstupy alternativní klasifikační metody využívané v praxi -- metody rozhodovacích stromů. Téma je zpracováno do tří částí. První se zaměřuje na pokrytí teoretického rámce metody logistické regrese (kapitola 2 a 3), druhá část popisuje zkušenosti s využitím metody v českých firmách zabývajících se výzkumem trhu (kapitola 4) a téma uzavírá aplikace metody na reálná data a porovnání výsledků s výstupy rozhodovacího stromu (kapitola 5 a 6).
Klíčová slova: rozhodovací strom; multinomická logistická regrese; ordinální logistická regrese
Název práce: The use of logistic regression in the market research
Autor(ka) práce: Brabcová, Hana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pecáková, Iva
Oponenti práce: Ranocha, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this work is to decide the real usage of logistic regression in the market research tasks respecting the needs of final users of research results. The main argument for the final decision is the comparison of its output to the output of an alternative classification method used in practice -- a classification tree method. The topic is divided into three parts. The first part describes the theoretical framework and approaches linked to logistic regression (chapter 2 and 3). The second part analyses the experience with the usage of logistic regression in Czech market research companies (chapter 4) and the topic is closed by applying the method on real data and comparing the output to the classification tree output (chapter 5 and 6).
Klíčová slova: multinomial logistic regression; ordinal logistic regression; classification tree

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistické a pojistné inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra statistiky a pravděpodobnosti

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 6. 2009
Datum podání práce: 30. 6. 2010
Datum obhajoby: 31. 8. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/21187/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: