Ruské menšiny v Lotyšsku a Estonsku a pobaltský nacionalizmus

Název práce: Ruské menšiny v Lotyšsku a Estonsku a pobaltsky nacionalizmus
Autor(ka) práce: Dzurák, Ivan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Lupták, Milan
Oponenti práce: Lisa, Aleš
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práca sa zaoberá medzietnickými vzťahmi v Lotyšsku a Estónsku. Cieľom práce je analýza spoločenského a politického postavenia príslušníkov ruskojazyčných menšín v týchto pobaltských republikách. Prvá kapitola je venovaná genéze vývoja osídlenia Lotyšska a Estónska rusky hovoriacim obyvateľstvom. Druhá časť práce je komparáciou aktuálnej lotyšskej a estónskej právnej úpravy v oblasti štátneho občianstva, štátneho jazyka a ochrany práv príslušníkov etnických menšín. Záverečná kapitola analyzuje podmienky vzniku a šírenia nacionalizmu v Lotyšsku a Estónsku a pôsobenie nacionalistických subjektov na lotyšskej a estónskej politickej scéne.
Klíčová slova: medzietnické vzťahy; Estónsko; Lotyšsko; nacionalizmus; ruské menšiny
Název práce: Ruské menšiny v Lotyšsku a Estonsku a pobaltský nacionalizmus
Autor(ka) práce: Dzurák, Ivan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Lupták, Milan
Oponenti práce: Lisa, Aleš
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práce se zaměřuje na mezietnické vztahy v Lotyšsku a Estonsku. Cílem práce je analýza společenského a politického postavení příslušníků ruskojazyčných menšin v těchto pobaltských republikách. První kapitola je věnována genezi vývoje osídlení Lotyšska a Estonska rusky mluvícím obyvatelstvem. Druhá část přináší komparaci aktuální lotyšské a estonské právní úpravy v oblasti státního občanství, státního jazyka a ochrany práv příslušníků etnických menšin. Závěrečná kapitola analyzuje předpoklady vzniku a šíření nacionalizmu v Lotyšsku a Estonsku a působení nacionalistických subjektů na lotyšské a estonské politické scéně.
Klíčová slova: nacionalizmus; Estonsko; Lotyšsko; mezietnické vztahy; ruské menšiny
Název práce: Russian minorities in Latvia and Estonia and the Baltic nationalism
Autor(ka) práce: Dzurák, Ivan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Lupták, Milan
Oponenti práce: Lisa, Aleš
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The thesis focuses on inter-ethnic relations in Latvia and Estonia. The aim of this paper is to analyze the position of members of Russian speaking minorities in social and political landscapes of the two Baltic countries. First chapter is devoted to the settlement evolution of Russian speaking population in Latvia and Estonia. Second part of the thesis provides a comparison of current Latvian and Estonian legal regulations related to citizenship, state language and protection of the rights of members of ethnic minorities. Last chapter analyzes the conditions of origin and spread of nationalism in Latvia and Estonia and the activity of nationalist subjects in the Latvian and Estonian political systems.
Klíčová slova: Russian minorities; Estonia; Latvia; nationalism; inter-ethnic relations

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní a evropská studia - diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra politologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 6. 2009
Datum podání práce: 8. 1. 2010
Datum obhajoby: 8. 2. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/21127/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: