What-if analýza v nástroji CPM

Název práce: What-if analýza v nástroji CPM
Autor(ka) práce: Pokorný, Jiří
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Novotný, Ota
Oponenti práce: Náplava, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá manažerským přístupem v oblasti řízení výkonnosti podniku, dnes světově známým pod pojmem Corporate Performance Management. Popisuje vztah CPM k Business Intelligence a k metodikám, procesům, metrikám, a technologiím, které tento koncept společně tvoří. Nechybí popis CPM aplikací, které pokrývají pět nejčastěji implementovaných oblastí. Druhá část práce se věnuje problematice what-if analýzy, tedy jedné z několika metodik, jež jsou součástí CPM balíku. Je zde také uveden výčet vzájemně si konkurujících nástrojů, které tuto oblast pokrývají. Následuje uvedení hypotetického příkladu what-if analýzy, jehož cílem je vyřešit otázky fiktivní firmy, týkající se nákladů, výnosů a výsledovky. Příklad je zpracován na bázi technologie IBM Cognos TM1. Během řešení příkladu jsou představeny všechny základní funkcionality, které tato technologie nabízí.
Klíčová slova: řízení výkonosti; IBM Cognos TM1; What-if analýzy; Corporate Performance Management
Název práce: What-if analysis in the CPM tool
Autor(ka) práce: Pokorný, Jiří
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Novotný, Ota
Oponenti práce: Náplava, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with the management approach in performance management, today known world by the concept of Corporate Performance Management. CPM describes the relationship to Business Intelligence and methodologies, processes, metrics and technologies that together form the concept. There is also a description of CPM applications which cover the five most commonly deployed areas. The second part is devoted to what-if analysis that is one of several methodologies which are part of the CPM package. It also contains the list of competing tools that cover this area. The following hypothetical example of putting what-if analysis, aimed at resolving issues of fictitious company, related to costs, revenue and profit. Example is based on technology developed at IBM Cognos TM1. During the example solutions are presented with all the basic functionality that this technology offers.
Klíčová slova: IBM Cognos TM1; What-if analysis; Corporate Performance Management

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 2. 2010
Datum podání práce: 1. 6. 2010
Datum obhajoby: 7. 2. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/24945/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: