Plánování projektu : Aktivační vlna novinek Pickwick

Název práce: Plánování projektu : Aktivační vlna novinek Pickwick
Autor(ka) práce: Jiroutová, Aneta
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Flusserová, Lenka
Oponenti práce: Šindelářová, Irena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá řízením projektů jak z teoretické, tak praktické stránky. Teoretická část vysvětluje základní pojmy, zásady a postupy při řízení projektů včetně několika konkrétních metod síťové analýzy. Stručně je zde popsána i aplikace MS Project, program na podporu plánování projektů. Praktická část je zaměřena na plánování reálného projektu s tématem aktivační vlny novinek Pickwick. Projekt zobrazuje marketingový pohled na zviditelnění a podporu prodeje čajových novinek při finančním i časovém omezení. Součástí projektu je Ganttův diagram společně s kritickou cestou, zároveň jsou provedeny analýzy nákladů, zdrojů a rizik. Ke zpracování a popis projektu v praktické části byl implementován MS Project 2007.
Klíčová slova: analýza projektu; řízení projektů; Pickwick; projekt
Název práce: Project planning: Activation wave of Pickwick’s new products
Autor(ka) práce: Jiroutová, Aneta
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Flusserová, Lenka
Oponenti práce: Šindelářová, Irena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The Bachelor thesis deals with managing projects from their theoretical as well as practical point of view. The theoretical part explains basic terms, fundamentals and procedures of managing projects including some concrete methods of net analysis. Briefly is also explained the application MS Project, a program that supports projects' planning. Practical part is focused on planning of a real project s with an activation wave of Pickwick's new products theme. Project shows the visibility and sales promotions of tea news from marketing point of view when finance and time are limited. This project also includes a Gantt chart with its critical path, simultaneously are done costs, sources and risks analyses. For processing and project description in practical part was implemented MS Project 2007.
Klíčová slova: project; project analysis; project management; Pickwick

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 10. 2010
Datum podání práce: 31. 12. 2010
Datum obhajoby: 3. 2. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/27884/podrobnosti

Soubory ke stažení

Hlavní práce
Neveřejný soubor
Stáhnout
Neveřejná příloha
Neveřejný soubor
Stáhnout
Oponentura
Neveřejný soubor
Stáhnout
Hodnocení vedoucího
Neveřejný soubor
Stáhnout
    Poslední aktualizace: