EVROPSKÁ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI A JEJÍ VLIV NA TRH PRÁCE V REGIONU NÁCHOD

Název práce: EVROPSKÁ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI A JEJÍ VLIV NA TRH PRÁCE V REGIONU NÁCHOD
Autor(ka) práce: Novák, Radek
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kotýnková, Magdalena
Oponenti práce: Vokoun, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Nezaměstnanost začíná být vnímána jako evropský problém od přelomu 80. a 90. let, odkdy také na úrovni EU postupně dochází ke koordinaci aktivit v sociální oblasti. Od té doby výdaje na sociální politiku z evropského rozpočtu neustále rostou, ovšem jak ukazuje tato diplomová práce, situace na evropském trhu práce se dlouhodobě výrazně nelepší. Dokládá to i fakt, že žádný z unijních cílů v oblasti zaměstnanosti vycházející z Lisabonské strategie nebyl naplněn. Nejdůležitějším nástrojem politiky zaměstnanosti EU je Evropský sociální fond (ESF). Protože jeho výdaje na českou aktivní politiku zaměstnanosti (APZ) neustále narůstají, je třeba ptát se, zda přispívají ke zlepšování situace na trhu práce. O to více, když v současné době v České republice tvoří příspěvky z ESF většinu výdajů na APZ, kterou vykonávají jednotlivé úřady práce. Analytická část diplomové práce hodnotí programy APZ financované ze státního rozpočtu i z ESF, jež realizuje konkrétní úřad práce, a to v regionu Náchod. V souladu s obdobnými analýzami vychází i v okrese Náchod největší úspěšnost programů společensky účelných pracovních míst, naopak veřejně prospěšné práce a rekvalifikační kurzy přispívají ke snižování nezaměstnanosti jen v omezené míře.
Klíčová slova: Evropská politika zaměstnanosti; Region Náchod; Aktivní politika zaměstnanosti; Evropský sociální fond
Název práce: EUROPEAN EMPLOYMENT POLICY AND ITS EFFECTS ON THE LABOR MARKET IN THE REGION OF NACHOD
Autor(ka) práce: Novák, Radek
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kotýnková, Magdalena
Oponenti práce: Vokoun, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Unemployment has begun to be considered as a European problem since the early nineties, when a coordination of activities in the social field at the EU-level has also gradually started. Since that time, spending on the social policy from the EU budget has been constantly rising, but, as shown in this thesis, the situation on the European labour market has not been significantly improved. This is illustrated also by the fact that any from the EU employment targets from the Lisbon strategy has not been until now met. The most important instrument of the EU-Employment policy is the European Social Fund (ESF). Because its expenditures on the Czech Employment policy are constantly increasing, it is necessary to ask whether it improves a condition of a labour market. Moreover, if nowadays contributions from the ESF represent the majority of expenditure on the Czech active labour market policy (ALMP) carried out by particular labour offices. Analytic part of this thesis focuses on the evaluation of the ALMP, which is financed from the Czech state budget as well as from the ESF and which is implemented by the particular labour office - in the region of Nachod. According to a similar analyses, programmes of a subsidised employment shows the highest effectiveness also in the district of Nachod, while direct job creation schemes and retraining courses contribute to reducing unemployment only to a limited extent.
Klíčová slova: European Employment Policy; Region Nachod; European Social Fund; Active Labor Market Policy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 1. 2010
Datum podání práce: 17. 8. 2010
Datum obhajoby: 3. 2. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/24193/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: