Příčiny a důsledky vývoje ekonomicky aktivního obyvatelstva

Název práce: Příčiny a důsledky vývoje ekonomicky aktivního obyvatelstva
Autor(ka) práce: Petkovová, Ludmila
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Mazouch, Petr
Oponenti práce: Hulíková Tesárková, Klára
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je analyzovat možné příčiny ekonomické neaktivity obyvatelstva české republiky v produktivním věku. Pozornost je věnována především jejich vývoji a hlubšímu porozumění struktuře dotčeného obyvatelstva a důsledků, které pro něj znamenají. V úvodní části je blíže specifikován pojem ekonomický status obyvatelstva a užívané způsoby statistického zjišťování dat v této oblasti. Následující kapitoly pak pojednávají o jednotlivých důvodech ekonomické neaktivity. Jsou jimi návštěva školy, pobírání invalidního či starobního důchodu a další důvody zjišťované v rámci Výběrového šetření pracovních sil prováděného Českým statistickým úřadem. Zde je ve vývoji znatelná především prodlužující se délka vzdělávání mladé populace a zvyšující se věk odchodu do starobního důchodu. Další částí práce je rozbor věkové a vzdělanostní struktury a vývoje ekonomicky aktivního obyvatelstva v produktivním věku. Poslední kapitola se dotýká problematiky průměrné délky ekonomické aktivity jedince podle vzdělání založené na tabulkách ekonomické aktivity.
Klíčová slova: vzdělávání; důchody; ekonomická aktivita; ekonomická neaktivita
Název práce: Causes and consequences of economic inactivity in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Petkovová, Ludmila
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Mazouch, Petr
Oponenti práce: Hulíková Tesárková, Klára
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of study is to analyze the causes of economic inactivity in the Czech population of working age. Attention is focused on its development, deeper understanding of the structure of the population and the consequences for him mean. The first section presents the concept of economic status, population and methods used by survey data in this area. Next chapters deals with the particular reasons for economic inactivity, such as education, retirement and disability pensions and other reasons that are asked in the Labour Force Survey conducted by the Czech Statistical Office. In the development there is particularly noticeable the prolonged duration of education of young population and the increasing age of retirement. The study continues with the analysis of the age and educational structure and development of the economically active population of working age. The last chapter analyses the issue of the average length of economic activities according to individual education based on the tables of economic activity.
Klíčová slova: economic activity; education; pensions; economic inactivity

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statisticko-pojistné inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonomické statistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 9. 2010
Datum podání práce: 16. 1. 2011
Datum obhajoby: 3. 2. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/29397/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: