Financování vysokých škol v ČR a školné

Název práce: Financování vysokých škol v ČR a školné
Autor(ka) práce: Sysel, Marek
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Urbánek, Václav
Oponenti práce: Kubík, Rudolf
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce pojednává o financování vysokých škol v České republice. Primárním cílem je zhodnotit současný systém financování a poukázat na jeho nedostatky. První část práce se zabývá samotným významem vysokého školství a nahlíží na něj jako na smíšený veřejný statek. Zmiňuje důvody, pro které je společensky a ekonomicky žádoucí vynaložit na vysoké školství dostatečný objem finančních prostředků a věnuje se přínosům, které z něho plynou celé společnosti, ale i konkrétním jednotlivcům. Zaměřuje se na financování soukromých a zejména veřejných vysokých škol, státní vysoké školy jsou zmíněny pouze okrajově. Dále ukazuje vývoj vysokého školství prostřednictvím vybraných grafů a statistických ukazatelů. V současné době je školství financováno převážně z veřejných zdrojů. V této práci jsou popsány důvody, proč tomu tak je a zmíněny možné varianty, jak přiblížit vysoké školství soukromému sektoru a tím zlepšit jejich vzájemnou spolupráci. Poměrně velká část práce je vyhrazena problematice školného a jeho aktuálním návrhům.
Klíčová slova: Školné; Financování; Vysoké školy
Název práce: Financing of Universities and tuition fees
Autor(ka) práce: Sysel, Marek
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Urbánek, Václav
Oponenti práce: Kubík, Rudolf
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with the funding of universities in the Czech Republic. The primary objective is to evaluate the current funding system and highlight its shortcomings. The first part deals with the very meaning of higher education and sees it as a mixed public good. Mentions the reasons for that is socially and economically desirable to make higher education a sufficient amount of money and takes the benefits they derive from it the whole society, but also specific individuals. It focuses on the financing of private and especially public universities, state universities are mentioned only in passing. It also shows the development of higher education through selected graphs and statistics. Currently, schools financed mostly from public sources. This paper describes why this happens and discussed possible options of bringing higher education to the private sector and thereby improve their mutual cooperation. A relatively large part is reserved the issue of tuition fees and the current proposals.
Klíčová slova: Tuition fees; Universities; Financing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 4. 2010
Datum podání práce: 31. 1. 2011
Datum obhajoby: 3. 2. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/26363/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: