Ekonomická diplomacie jako nástroj v bilaterálních vztazích - případová studie Tchaj-wan

Název práce: Ekonomická diplomacie jako nástroj v bilaterálních vztazích - případová studie Tchaj-wan
Autor(ka) práce: Stehlíková, Libuše
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Peterková, Jana
Oponenti práce: Druláková, Radka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Vzhledem ke specifickému mezinárodnímu postavení Tchaj-wanu představuje oblast hospodářské spolupráce jednu z nejdůležitějších složek zahraniční politiky země. Ekonomická diplomacie pak představuje jeden z hlavních nástrojů k prosazení ekonomických zájmů státu v mezinárodních vztazích. Práce se nejprve věnuje teoretickému vymezení ekonomické diplomacie a vývoji přístupu k zahraničním vztahům na Tchaj-wanu. Dále práce charakterizuje systém institucí ekonomické diplomacie Tchaj-wanu. Komparací bilaterálních vztahů Tchaj-wanu s diplomatickým spojencem a se zemí bez diplomatických styků je zkoumáno, zda-li je pro dosažení cílů ekonomické diplomacie důležitější forma nebo obsah vzájemných vztahů.
Klíčová slova: zahraniční politika; Česká republika; Panama; Tchaj-wan; ekonomická diplomacie
Název práce: Economic Diplomacy as a Tool in Bilateral Relations - a Case Study of Taiwan
Autor(ka) práce: Stehlíková, Libuše
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Peterková, Jana
Oponenti práce: Druláková, Radka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Due to the special international status of Taiwan the area of economic cooperation represents one of the most important components of the country's foreign policy. Economic diplomacy is one of the major tools to promote the economic interests of a state in international relations. First, the paper discusses the theoretical definition of economic diplomacy and the changes in approach to foreign relations in Taiwan. Further, it characterizes the institutional system of Taiwan's economic diplomacy. Based on the comparison of Taiwan's bilateral relations with a diplomatic ally and with a country without diplomatic relations, it is examined whether the form or the content of mutual relations is more important in order to achieve the economic diplomacy's objectives.
Klíčová slova: foreign policy; Czech Republic; Panama; Taiwan; economic diplomacy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní a evropská studia - diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 6. 2009
Datum podání práce: 30. 6. 2010
Datum obhajoby: 3. 2. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/21134/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: