Optimalizace rozvozu piva společnosti Heineken

Název práce: Optimalizace rozvozu piva společnosti Heineken
Autor(ka) práce: Vršecká, Renáta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Fábry, Jan
Oponenti práce: Pelikán, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce řeší reálný logistický problém společnosti Heineken ČR. Společnost každodenně stanovuje trasy vozidel pro rozvoz svých výrobků jednotlivým zákazníkům. Tyto trasy stanovuje ručně, pouze odhadem zkušeného řidiče. Úkolem této práce je nalézt řešení pomocí algoritmu, který bude schopen na základě znalosti vzdáleností mezi jednotlivými uzly stanovit optimální trasy všech vozidel tak, aby byla minimalizována celková vzdálenost a tedy provozní náklady všech vozidel.
Klíčová slova: kapacita vozidel; heuristika; rozvozní problém; metoda nejbližšího souseda
Název práce: Heineken Beer Distribution Optimalisation
Autor(ka) práce: Vršecká, Renáta
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Fábry, Jan
Oponenti práce: Pelikán, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with real logistic problem of the Heineken CZ Company. The company sets down an itinerary for each vehicle to distribute its goods to particular customers on daily basis. These itineraries are created manually, only with the skill of experienced driver. The goal of this thesis is to find a solution with an algorithm, which will be able to set optimal itineraries of all vehicles, so the total distance and therefore operating costs are minimized, with only the knowledge of distances between each two nodes.
Klíčová slova: vehicle capacity; heuristic; vehicle routing problem; nearest neighbour method

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 11. 2009
Datum podání práce: 5. 5. 2010
Datum obhajoby: 1. 2. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/23088/podrobnosti

Soubory ke stažení

Hlavní práce
Neveřejný soubor
Stáhnout
    Poslední aktualizace: