Gender problematika na trhu práce

Název práce: Gender problematika na trhu práce
Autor(ka) práce: Vančurová, Markéta
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sedláková, Jaroslava
Oponenti práce: Steinhauserová, Irena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se bude zabývat gender problematikou na trhu práce. Přiblíží a vysvětlí základní pojmy, popíše historii vývoje lidských práv ve světě a gender problematiky v České republice, objasní právní úpravu rovných příležitostí a to nejen na úrovní evropského práva ale i českého. Závěr teoretické části bakalářské práce je zaměřen na současný stav v České republice. Praktická část bakalářské práce zhodnotí názor vzorku respondentů na danou problematiku.
Klíčová slova: lidská práva; rovné příležitosti; gender; trh práce
Název práce: Set of Gender Problems connected with Labour Market
Autor(ka) práce: Vančurová, Markéta
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Sedláková, Jaroslava
Oponenti práce: Steinhauserová, Irena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis will be concerned with gender questions in the labor market. The thesis will elucidate and explain all the basic terms. It will describe the history of human rights in the world and gender problems in the Czech Republic. The work will explain the legislation of equal opportunities in the European law and in the Czech law also. The conclusion of theoretic part of the thesis will be focused on the actual situation in the Czech Republic with the point of view at gender problems. The practical part will summarize opinions of respondents at the general questions in gender problems.
Klíčová slova: labor market; human rights; equal opportunities; gender

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu veřejného sektoru

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 5. 2009
Datum podání práce: 31. 12. 2010
Datum obhajoby: 1. 2. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/20672/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: