Analýza působení a přínosu mikroregionů Svazek obcí údolí Desné a Mikroregion Jesenicko pro zapojené obce

Název práce: Analýza působení a přínosu mikroregionů Svazek obcí údolí Desné a Mikroregion Jesenicko pro zapojené obce
Autor(ka) práce: Nakládalová, Petra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Květoň, Viktor
Oponenti práce: Říhová, Gabriela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce je zaměřena na možnosti spolupráce obcí v České republice, konkrétně na dobrovolné svazky obcí. Cílem je analyzovat činnost a přínos těchto subjektů pro zapojené obce. V teoretické části jsou obecně nastíněny nejrůznější možnosti spolupráce obcí, dále jsou probrány některé významné pojmy a aspekty regionálního rozvoje a spolupráce obcí včetně nejdůležitějších předpokladů a podmínek meziobecní spolupráce. V části praktické je uveden příklad spolupráce v podobě dvou mikroregionů, konkrétně Svazku obcí údolí Desné a Mikroregionu Jesenicko. Lze zde najít základní informace o zkoumaných subjektech, jejich vzniku a činnosti včetně přehledu jejich nejdůležitějších projektů. Poslední dvě kapitoly se zabývají komparací obou mikroregionů zejména v oblasti fundraisingu, managementu a také výsledků strukturovaných rozhovorů s vybranými představiteli zapojených obcí a dat získaných pomocí ankety mezi občany některých obcí.
Klíčová slova: regionální rozvoj; mikroregiony; meziobecní spolupráce
Název práce: The analysis of activities and advantages of micro-regions "The group of municipalities of the river Desná valley" and "Jesenicko Micro-region" for the involved municipalities
Autor(ka) práce: Nakládalová, Petra
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Květoň, Viktor
Oponenti práce: Říhová, Gabriela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis is focused on the possibilities of municipal cooperation in the Czech Republic, specifically on voluntary groups of municipalities. The aim is to analyse their activities and the advantages they bring to the involved municipalities. In the theoretical part, the various possibilities of municipal cooperation are generally outlined. Further, some important terms and aspects of regional development and municipal cooperation are explained, including the most important preconditions for such cooperation. In the practical part two examples of municipal cooperation are shown - The group of municipalities of the river Desná valley and Jesenicko Micro-region. Basic information about those subjects, their formation and activities including their most important projects can be found in here. The last two chapters deal with comparison of both micro-regions, especially in the fields of fundraising and management. They include also the results of the structured interviews with some of the representatives of involved municipalities and the data gained from a survey carried out among the citizens of some of those municipalities.
Klíčová slova: micro-regions; regional development; inter-municipal cooperation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Regionální studia
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 7. 2010
Datum podání práce: 1. 12. 2010
Datum obhajoby: 25. 1. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/27099/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: