Dostupnost zdravotní péče v krajích České republiky

Název práce: Dostupnost zdravotní péče v krajích České republiky
Autor(ka) práce: Černovská, Stanislava
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kouřilová, Jana
Oponenti práce: Pěkná, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce je zaměřena na ekonomiku zdraví, zejména na zdravotnické faktory, které jsou určeny dostupností zdravotní péče. Cílem diplomové práce je stanovit regionální rozdíly v dostupnosti zdravotní péče v krajích ČR. Dostupnost byla analyzována z geografického hlediska, tedy na základě hustoty sítě zdravotnických zařízení. Cíle bylo dosaženo za pomocí statistického zpracování dat poskytnutých z ÚZIS ČR a ČSÚ. V práci byly využity metody statistické analýzy, syntézy, komparace a dedukce. V poskytování nemocniční lůžkové péče nebyly zaznamenány žádné významnější regionální disparity. V dostupnosti ambulantní péče podle zvolené metodiky bylo zjištěno, že dostupnost primární zdravotní péče byla od 90. let vytlačována ordinacemi odborných lékařů specialistů. V dostupnosti praktických lékařů se vyskytují meziregionální rozdíly. Nejhorší dostupnost byla analyzována ve Středočeském a Ústeckém kraji, kde byly kromě gynekologů zaregistrovány nejvyšší počty obyvatel na jednoho praktického lékaře.
Klíčová slova: zdravotní péče; zdraví; dostupnost zdravotní péče
Název práce: The availability of healthcare in the regions of the Czech Republic
Autor(ka) práce: Černovská, Stanislava
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kouřilová, Jana
Oponenti práce: Pěkná, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The graduation thesis focuses on the economics of health, particularly for medical factor -- the availability of healthcare. The aim of this thesis is to determine regional differences in availability of healthcare in the regions of the Czech Republic. The availability has been analyzed from a geographical point of view, therefore, on the basis of density of the network of health facilities. The objective is achieved by using statistical processing of data provided by ÚZIS ČR and ČSÚ. The thesis has been performed using the methods of statistical analysis, synthesis, comparison and deduction. In the provision of hospital care there were not found any more significant regional disparities. The availability of outpatient care was found that the availability of primary health care was from the 90th years pushed by ordination of professional specialists. In the availability of general practitioners there appeared some interregional differences. The worst availability was analyzed in the regions Středočeský and Ústecký.
Klíčová slova: availability of healthcare; healthcare; health

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Regionální studia
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 3. 2010
Datum podání práce: 30. 8. 2010
Datum obhajoby: 25. 1. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/25991/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: