Religion and Voting Turnout

Název práce: The Economics of Political Participation and Religion in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Svatoš, Jiří
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Chalupníček, Pavel
Oponenti práce: Mičúch, Marek
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The thesis combines previous economic theory of information, Putnam's theory of correlation between "associational life" and politics and economic theory of differences between churches and sects. This combination provides new point of view on dependence between political participation and religion derived from economic theory. The theory is applied on Czech data, concretely the data from the International Social Survey Program (ISSP) 1998 on Religion. The results are consistent with theory and show that sectarianism has negative effect on political participation with the exception of voting. However, the indirect effect of sectarianism (through "associational life") is also found.
Klíčová slova: Strong and Weak Ties; Political Participation; Churches and Sects
Název práce: Religion and Voting Turnout
Autor(ka) práce: Svatoš, Jiří
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Chalupníček, Pavel
Oponenti práce: Mičúch, Marek
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Bakalářská práce kombinuje teorii informací, Putnamovu teorii korelace mezi politickým a "společenským životem" a ekonomicky podloţenou teorii rozdílu mezi církvemi a sektami. Taková kombinace poskytuje nový náhled na závislost mezi politickou participací a náboţenstvím, která má původ v ekonomické teorii. Tato teorie je následně aplikována na českých datech, konkrétně na datech z mezinárodního průzkumu ISSP 1998 -- Náboţenství, pomocí tzv. probitu. Výsledky analýzy jsou v souladu s teorií a ukazují, ţe vyšší míra sektářství vede k niţší politické participaci s výjimkou účasti ve volbách. Účast ve volbách je však mírou sektářství ovlivněna nepřímo skrz "společenský život".
Klíčová slova: "Strong and Weak Ties"; Politická participace; Církve a sekty

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 9. 2010
Datum podání práce: 1. 1. 2011
Datum obhajoby: 25. 1. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/27899/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: