Problematika ESB jako součást SOA řešení

Název práce: Problematika ESB jako součást SOA řešení
Autor(ka) práce: Burian, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Říhová, Zora
Oponenti práce: Kubíček, Jovan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce stručně shrnuje historii integrace podnikových aplikací a uvádí výhody a nebezpečí, která plynou z pokusů o harmonizaci firemní IT infrastruktury, dále popisuje hlavní přístupy k integraci a hodnotí jejich odolnost z hlediska času. Práce popisuje principy moderní integrační architektury SOA (Service Oriented Architecture), včetně souvisejících standardů. Zvláštní pozornost je věnována životnímu cyklu služeb v rámci SOA. Dále vysvětluje možné přístupy a klíčové principy fungování komunikační vrstvy integrovaného podnikového aplikačního systému z hlediska architektonického řešení. Poslední část práce zkoumá možnosti, rizika a přínosy systémové integrace aplikací při nasazení SOA a posuzuje ekonomickou stránku integrace a otázku ochrany realizovaných investic.
Klíčová slova: Integrační vrstva; Service Oriented Architecture; Enterprise Service Bus; Služba
Název práce: The issue of ESB as part of SOA solution
Autor(ka) práce: Burian, Tomáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Říhová, Zora
Oponenti práce: Kubíček, Jovan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis summarizes the history of enterprise application integration and shows the estimated benefits and risks that arise from attempts to harmonize corporate IT infrastructure. It also describes the main approaches to the integration and evaluates their resistance in terms of time. The thesis relates a modern interpretation of the integration of SOA (Service Oriented Architecture), including related standards. Particular attention is paid to the life cycle of services in SOA. It explains possible approaches and key principles of communication layer integrated business application system in terms of architectural design. The last part of the thesis examines for opportunities, risks and benefits of system application integration within the SOA implementation and assesses the economics of integration and the question of the investment protection.
Klíčová slova: Integration layer; Service Oriented Architecture; Enterprise Service Bus; Service

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 1. 2009
Datum podání práce: 20. 12. 2010
Datum obhajoby: 24. 1. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/18188/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: