Zahraniční politika Venezuely po nástupu Hugo Cháveze

Název práce: Zahraniční politika Venezuely po nástupu Hugo Cháveze
Autor(ka) práce: Kadlecová, Anna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kochan, Jan
Oponenti práce: Jeníčková, Martina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je na základě analýzy a následné komparace charakterizovat rozdíly zahraniční politiky Venezuely před a po nástupu Hugo Cháveze. Hlavní tématické okruhy se týkají politického vývoje Venezuely do roku 1998 a zahraniční politiky vedené v tomto období, v další kapitole jsou analyzovány politická východiska Chávezovy zahraniční politiky a na závěr je popisována samotná zahraniční politika Venezuely po roce 1998. Z analýzy provedené v této práci vyplynulo, že nástup Hugo Cháveze způsobil značný obrat v zahraniční politice Venezuely, který se projevil mnoha změnami především v oblasti Americko-Venezuelských vztahů, integračních snah v Latinsko-americkém regionu a celkové odlišnosti v ideologické orientaci země.
Klíčová slova: Hugo Chávez; socialismus 21. století; zahraniční politika Venezuely
Název práce: The foreign policy of Venezuela after the onset of Hugo Chávez
Autor(ka) práce: Kadlecová, Anna
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kochan, Jan
Oponenti práce: Jeníčková, Martina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this work is to characterize the differences of the foreign policy of Venezuela before and after the onset of Hugo Chavez. Methods applied for achievement of this aim were analysis and subsequent comparison. The main topics concern the political developments in Venezuela until 1998 and foreign policy conducted in this period, in the next chapter the political basis of Chávez's foreign policy are analyzed and in conclusion the itself Venezuela's foreign policy after 1998 is described. The analysis in this study showed that the emergence of Hugo Chavez caused a considerable turnover in the foreign policy of Venezuela, which has been reflected in many changes, especially in the US-Venezuelan relations, integration efforts in the Latin American region and the overall differences in ideological orientation of the country.
Klíčová slova: socialism of the 21st century; foreign policy of Venezuela; Hugo Chávez

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 2. 2010
Datum podání práce: 15. 5. 2010
Datum obhajoby: 20. 1. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/24714/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: