Správa úložišť nástroje Maven

Název práce: Správa úložísk nástroja Maven
Autor(ka) práce: Králik, Miroslav
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pavlíček, Luboš
Oponenti práce: Pecinovský, Rudolf
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Touto bakalárskou prácou chcem poukázať na veľmi používaný nástroj v súvislosti so zostavovaním projektov v Jave v komerčnom alebo nekomerčnom prostredí. Prvá časť je zameraná na nástroj Maven, ktorý je používaný pre desktopové alebo webové projekty. Mojím hlavným cieľom je predstaviť jeho účel, princíp fungovania a rolu ktorú predstavuje pri celom životnom cykle zostavovaní daného projektu. K tomu patrí aj popis jeho výhod a nevýhod použitia a v prípade použitia, namodelovanie jeho komunikácie so vzdialenými Maven úložiskami bez a s implementovaným manažérom úložísk. V druhej časti sa budem zaoberať popisom najznámejších manažérov Maven úložísk, konkrétne Apache Archiva, Sonatype Nexus, JFrog Artifactory a uvediem ich funkčné možnosti. Týchto manažérov sa budem snažiť porovnať navzájom a uvediem ich výhody a nevýhody vzhľadom k technike riešenia najdôležitejších funkcií. Poslednou časťou, ktorú spracujem je podrobný popis inštalácie a základných nastavení aplikácie Sonatype Nexus a takisto sa budem snažiť nájsť riešenie na problémové situácie pri migrovaní dát a existujúcich užívateľov z Apache Archiva.
Klíčová slova: migrácia užívateľov; Maven; migrácia dát; JFrog Artifactory; Apache Archiva; Sonatype Nexus
Název práce: Správa úložišť nástroje Maven
Autor(ka) práce: Králik, Miroslav
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pavlíček, Luboš
Oponenti práce: Pecinovský, Rudolf
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Touto bakalářskou prací chci poukázat na velmi používaný nástroj v souvislosti se sestavováním projektů v Javě v komerčním nebo nekomerčním prostředí. První část je zaměřena na nástroj Maven, který je používán pro desktopové nebo webové projekty. Mým hlavním cílem je představit jeho účel, princip fungování a roli, kterou představuje při celém životním cyklu sestavování daného projektu. K tomu patří i popis jeho výhod a nevýhod použití a v případě použití, namodelování jeho komunikace se vzdálenými Maven úložišti bez a s implementovaným manažerem úložišť. Ve druhé části se budu zabývat popisem nejznámějších manažerů Maven úložišť, konkrétně Apache Archiva, Sonatype Nexus, JFrog Artifactory a uvedu jejich funkční možnosti. Těchto manažerů se budu snažit porovnat navzájem a uvedu jejich výhody a nevýhody vzhledem k technice řešení nejdůležitějších funkcí. Poslední částí, kterou zpracuji je podrobný popis instalace a základních nastavení aplikace Sonatype Nexus a také se budu snažit najít řešení problémové situace při migraci dat a stávajících uživatelů z Apache Archiva.
Klíčová slova: Maven; migrace dat; migrace uživatelů; JFrog Artifactory; Sonatype Nexus; Apache Archiva
Název práce: Maven repository management
Autor(ka) práce: Králik, Miroslav
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pavlíček, Luboš
Oponenti práce: Pecinovský, Rudolf
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
In this thesis I would like to describe a tool used for build and categorize projects in Java language for commercial or non-commercial use. The first part is concerned with the tool called Maven that is used either for desktop projects or web projects. The aim is to present the purpose, operation principle and the role which represents the whole life cycle of the project compilation. This includes a description of its advantages and disadvantages of use and in case of use, model his communications with the remote Maven repository manager implemented with and without a repository manager. The second part is dedicated to the description of the most famous Maven repository managers, namely the Apache Archive, Sonatype Nexus and JFrog Artifactory, indicating their functionality. These managers I will try to compare with each other, indicating their advantages and disadvantages with regard to technology solutions to the most important functions. The last part, which can handle a detailed description of the installation and basic configuration of Sonatype Nexus application and also I will try to find solutions to difficult situations in the migrated data and existing users of Apache Archive.
Klíčová slova: JFrog Artifactory; Apache Archiva; Maven; Sonatype Nexus; data migration; migration of users

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 1. 2010
Datum podání práce: 30. 11. 2010
Datum obhajoby: 20. 1. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/24058/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: