Založení a provoz elektronického obchodu

Název práce: Založení a provoz elektronického obchodu
Autor(ka) práce: Hromek, Filip
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Stříteský, Václav
Oponenti práce: Skokanová, Dagmar
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je definovat možnosti využití a založení elektronického obchodu pro konkrétní firmu. Na základě vlastního průzkumu určit potřebné funkcionality elektronického obchodu, dle funkcionalit provést komparaci dostupných technických řešení a vybrat optimální variantu s ohledem na možnosti firmy. Dále na základě analýzy dodavatelů materiálu a přepravců, doporučit společnost pro odběr materiálu a přepravu finálních výrobků k cílovým zákazníkům. V rámci návrhu komunikační strategie analyzovat relevantní klíčová slova v daném odvětví a na základě četnosti jejich vyhledávání a konkurenčnosti, navrhnout ty nejvhodnější k použití pro daný projekt.
Klíčová slova: elektronický obchod; provoz elektronického obchodu; založení elektronického obchodu; e-business
Název práce: Establishment and operation of e-commerce
Autor(ka) práce: Hromek, Filip
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Stříteský, Václav
Oponenti práce: Skokanová, Dagmar
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The objective of this work is to define the possibilities of use and establishment of ecommerce for a particular company. On the basis of personal survey to determine the required functionality of e-commerce, according to the functionalities compare available technical solutions and choose the optimal option with regard to business opportunities. Further analysis of the material suppliers and transporters shall recommend a company for collection of materials and transportation of final products to target customers. Within the draft communication strategy to analyze the relevant keywords in the branch and on the basis of their number of searchings and competitiveness suggest the most appropriate ones to be used for the project.
Klíčová slova: e-commerce; establishment of e-commerce; e-business; operation of e-commerce

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 6. 2010
Datum podání práce: 15. 12. 2010
Datum obhajoby: 18. 1. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/26776/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: