Modifikace produktu ubytovacího zařízení v návaznosti na segmenty klientely

Název práce: Modifikace produktu ubytovacího zařízení v návaznosti na segmenty klientely
Autor(ka) práce: Mazalovská, Markéta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Mlejnková, Lena
Oponenti práce: Zábranská, Hana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá možnostmi modifikace produktu hotelu specializovaného na víno. Jejím cílem je návrh provozních a marketingových opatření vedoucích k větší spokojenosti hostů a vyšší ziskovosti hotelu. Teoretická část objasňuje specifika ubytovacích služeb a jejich marketingu. Charakterizuje také enoturistiku spolu s konzumenty vína a enoturisty jako potenciální zákazníky ubytovacího zařízení. Praktická část se zaměřuje na pražský vinařský hotel Merlot. Hlavní součástí práce je vlastní průzkum spotřebního chování klientů hotelu, který je založen na dotazníkovém šetření. Je zde uvedena i analýza konkurence, SWOT analýza a analýza plnění požadavků k oficiální klasifikaci.
Klíčová slova: modifikace produktu; průzkum spotřebního chování; enoturistika
Název práce: Modification of the hotel product based on segments of customers
Autor(ka) práce: Mazalovská, Markéta
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Mlejnková, Lena
Oponenti práce: Zábranská, Hana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis focuses on the product modification in a wine hotel. Its aim is to suggest recommendations leading to greater consumer satisfaction and higher profitability of the hotel. The theoretical part explains the specifics of hotel services and their marketing. It also characterizes the wine tourism, as well as wine consumers and wine tourists as potential customers of the hotel. The practical part is oriented on the wine hotel Merlot in Prague. The main part of the thesis includes own survey of consumer behaviour conducted in the hotel. The competition analysis, SWOT analysis and analysis of meeting the requirements for official classification are presented as well.
Klíčová slova: product modification; survey of consumer behaviour; wine tourism

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 9. 2009
Datum podání práce: 5. 12. 2010
Datum obhajoby: 18. 1. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/21720/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: