Zpětný odběr elektrozařízení

Název práce: Zpětný odběr elektrozařízení
Autor(ka) práce: Tomášová, Kateřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hadrabová, Alena
Oponenti práce: Dvořák, Antonín
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je popsat a posoudit fungování zpětného odběru elektrozařízení u nás. Zpětný odběr je zhodnocen z obecného pohledu, také je využito mých zkušeností v rámci zaměstnání ve společnosti ELEKTROWIN a.s. a materiálů poskytnutých mi kolektivním systémem. Teoretická část práce je zaměřena na legislativní rámec konceptu zpětného odběru elektrozařízení, na popis společnosti ELEKTROWIN a.s., na způsob financování systému. Tato část se zabývá také hlavními oblasti působnosti kolektivních systémů, což jsou sběr, svoz, zpracování a informační a osvětové činnosti. Aplikační část je zaměřena na vývoj množství odebraných vysloužilých elektrospotřebičů, a to prostřednictvím kolektivního systému ELEKTROWIN a.s. od roku 2005 do současnosti za jednotlivé roky. Zároveň práce posuzuje, zda plníme požadavky, které nám vyplývají z direktivy EU. V rámci osvětové činnosti je zhodnoceno na základě dotazníku, jak osvětové a informační akce působí na povědomí občanů.
Klíčová slova: informovanost; sběr, zpracování, svoz; zpětný odběr elektrozařízení; kolektivní systém
Název práce: Take-back of electrical equipment
Autor(ka) práce: Tomášová, Kateřina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Hadrabová, Alena
Oponenti práce: Dvořák, Antonín
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis describes and assess the functioning of the take-back of electrical equipment in Czech Republic. The take-back system is evaluated from a general perspective, it is also used my experience in employment and in society ELEKTROWIN and materials provided to me by the collective system. The theoretical part focuses on the legislative framework of take-back concept, on description of ELEKTROWIN and on financing the system. This part also deals with the main sphere of collective bargaining systems, which are gathering, manipulation, transport and information and educational activities. The application part is focused on the quantity of take-bake of electrical equipment through collective and ELEKTROWIN from the year 2005 to present in a particular years. It also work evaluates observance the requirements from EU directives. The educational activity is evaluated on the basis of a questionnaire as information campaigns to raise public awareness.
Klíčová slova: awareness; gathering, manipulation, transport; collective system

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Ekonomika a správa životního prostředí
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomiky životního prostředí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 5. 2010
Datum podání práce: 31. 12. 2010
Datum obhajoby: 3. 11. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/26679/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: