Mediální plánování (se zaměřením na plánování tiskových médií)

Název práce: Mediální plánování (se zaměřením na plánování tiskových médií)
Autor(ka) práce: Vyskočilová, Hana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Oponenti práce: Lašek, Ladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Jedním z hlavních cílů této práce bylo blíže charakterizovat proces mediálního plánování a jeho organizaci, stanovit faktory ovlivňující tento proces a poznat specifika plánování tiskových médií. K tomu byla použita literatura týkající se daného tématu, dostupné analýzy mediálního trhu v ČR a také praktické zkušenosti pracovníka mediální agentury. Dalším důležitým cílem bylo navržení mediálního plánu společnosti Open University v České republice o.p.s. pro marketingovou kampaň jaro 2004. Z provedené analýzy vyplývá, že mediální plánování je velmi složitý proces zahrnující mnoho dílčích kroků. Východiskem je především důkladná analýza situace firmy a produktu. Následuje výběr vhodné mediální strategie a sestavení co nejefektivnějšího mediálního mixu. V rámci plánování tiskových médií je třeba vzít v úvahu faktory jako kreativní síla reklamy, její formát, časování kampaně a obsah sdělení. V praktické části práce byl navržen mediální plán Open University pro tisková a elektronická média, přičemž byla zvolena média nejvíce odpovídající cílové skupině studentů. Tento plán vychází z reálné situace firmy a je proto spolu s dalšími návrhy na změnu firemní komunikace v příštím období realizovatelný.
Klíčová slova: inzerce; mediální mix; tisková média; mediální plánování; média
Název práce: Media planning (with focus on print media planning)
Autor(ka) práce: Vyskočilová, Hana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Oponenti práce: Lašek, Ladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
One of the main goals of this Master's Thesis was to characterize the process of media planning and its organization, to determine the factors influencing this process and get to know the specifics of print media planning. Diffrent sources of information were used to study the process -- available literature, available analysis of the media market in the Czech Republic and also practical experience of media planners. Another important goal was to propose a media plan Spring 2004 for the Open University Czech Republic o.p.s. The analysis shows that media planning is very complex process involving many individual steps. The starting point is a deep analysis of the company and product. The next important step is then a selection of appropriate media strategy and creation of the the most effective media mix. During the print media planning must be taken into account factors such as the creativity of advertising, its format, campaign timing and the content of communication. In the practical part the Open University media plan for print and electronic media was designed. The media type has been chosen according to the target group of the potential students. The plan is based on the real situation of the company and therefore, together with other proposals for changes of the corporate communication, in the next period feasible.
Klíčová slova: print media; media planning; media; media mix; advertising

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 6. 2004
Datum podání práce: 15. 12. 2004
Datum obhajoby: 16. 6. 2004
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/28126/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: