Rekultivace povrchových dolů: analýza procesu rozhodování o způsobu rekultivace

Název práce: Rekultivace povrchových dolů: analýza procesu rozhodování o způsobu rekultivace
Autor(ka) práce: Průša, Petr
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vojáček, Ondřej
Oponenti práce: Šedivý, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce "Rekultivace povrchových dolů: analýza procesu rozhodování o způsobu rekultivace" se zabývá rekultivací oblastí postiţených povrchovou těţbou hnědého uhlí na území České republiky. Podává informace o historii rekultivací a přehled o vlivech těţby na jednotlivé sloţky ţivotního prostředí. Mimo to informuje o jednotlivých fázích rekultivací, o běţných způsobech rekultivačních činností, o faktorech ovlivňujících výběr aplikovaného způsobu rekultivace a o nejčastěji aplikovaných technologických postupech. Součástí práce je také rámcové porovnání výdajů na jednotlivé způsoby rekultivací a způsob jejich financování. V praktické části je věnována pozornost způsobu rekultivace povrchového lomu Leţáky-Most v oblasti Mostecka, s pečlivějším zaměřením na v současnosti zatápěnou zbytkovou jámu tohoto lomu, z níţ vznikne rozsáhlé jezero Most. Dále je věnována pozornost procesu rozhodování o zvoleném způsobu rekultivace, subjektům, jeţ mohou rozhodování ovlivnit a hlavním zájmům a aspektům, ke kterým je při výběru způsobu rekultivace přihlíţeno. Na tomto místě se také podělím o četné informace získané kvalitativním výzkumem při rozhovorech s jednotlivými stakeholdery, kteří se nějakým způsobem procesu rozhodování účastní.
Klíčová slova: Území poškozené těžbou; Rekultivace; Těžba
Název práce: Reclamation of open-cast mines: analysis of the decision-making process about the way of land reclamation
Autor(ka) práce: Průša, Petr
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vojáček, Ondřej
Oponenti práce: Šedivý, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The work "Reclamation of open-cast mines: analysis of the decision-making process about the way of land reclamation" deals with reclamation of areas damaged by open-cast brown coal mining in the Czech Republic. It provides information about about the history of reclamation and a summary of the influence of mining on the individual elements of the environment. Besides that it talks about reclamation phases, common ways of reclamation, factors influencing the choice of the applied way of reclamation, the most frequent ways of reclamation and its financing. A general comparison of expenses reflecting the respective ways of reclamation is also a part of the work. The practical part is devoted to the way of reclamation of the open-cast mine Leţáky-Most in the area of the town of Most with a more detailed focus on the residual pit of this mine that is currently being deluged. This pit is meant to become a wide-spread lake of Most. Additionally, the decision-making process in the matter of the way of reclamation, its participants, main interests and aspects that may influence the process are a subject of my research. At this point I also share the plenty of information gained as a part of my qualitative research carried out while interviewing the individual stakeholders who take their specific part in the decision-making process.
Klíčová slova: Restoration; Extraction-harmed area; Mining

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Aplikovaná environmentální ekonomie, politika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomiky životního prostředí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 2. 2010
Datum podání práce: 14. 8. 2010
Datum obhajoby: 30. 9. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/27114/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: