Dlouhodobý hmotný majetek dle IAS/IFRS a českých předpisů/Fixed Assets according to IAS/IFRS and Czech Legislation

Název práce: Dlouhodobý hmotný majetek dle IAS/IFRS a českých předpisů/Fixed Assets according to IAS/IFRS and Czech Legislation
Autor(ka) práce: Sladká, Ludmila
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Míková, Marie
Oponenti práce: Cardová, Zdenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá problematikou dlouhodobého hmotného majetku. První kapitola obsahuje vymezení dlouhodobého hmotného majetku a jeho oceňování z hlediska všeobecně platných účetních pravidel a podrobně se věnuje odpisovým metodám. Druhá kapitola se zaměřuje na dlouhodobý hmotný majetek z hlediska Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IAS/IFRS) zejména podle standardů IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení a IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti. Třetí kapitola vymezuje dlouhodobý majetek podle českých předpisů. Součástí práce je anketa zaměřená na odepisování majetku v České republice a použití daňových odpisů v účetnictví.
Klíčová slova: IAS/IFRS; Mezinárodní standardy účetního výkaznictví; dlouhodobý hmotný majetek; anketa zaměřená na účetní a daňové odpisy
Název práce: Fixed Assets according to IAS/IFRS and Czech Legislation
Autor(ka) práce: Sladká, Ludmila
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Míková, Marie
Oponenti práce: Cardová, Zdenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diploma paper deals with questions of the tangible assets. The first chapter contains determination of the tangible assets and its measurement in term of generally accepted acccounting principles and analyses the depreciation policies. The second chapter focus on the tangible assets in term of International financial reporting standards (IAS/IFRS) especially according to IAS 16 Property, plants and equipment and IFRS 5 Non-current assets held for sale and discontinued operations. The third chapter defines the tangible assets according to Czech legislation. Part of my paper consists of a questionnaire focused on depreciation intangible and tangible assets in Czech Republic and using taxes depreciation in the accounting.
Klíčová slova: IAS/IFRS; tangible assets; questionnaire focused on the accounting and taxes depreciation ; International financial reporting standards

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 12. 2009
Datum podání práce: 30. 6. 2010
Datum obhajoby: 13. 9. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/23387/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: