Komparace daňového základu korporátní daně ve vybraných zemích OECD

Název práce: Komparace daňového základu korporátní daně ve vybraných zemích OECD
Autor(ka) práce: Černá, Daniela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Láchová, Lenka
Oponenti práce: Hartlová, Alena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předmětem této diplomové práce je "Komparace daňového základu korporátní daně ve vybraných zemích OECD." Hlavním cílem práce je porovnání legislativní úpravy základu daně z příjmu korporací a její vliv na daňové zatížení korporací v České republice, v Rakousku a na Kypru. Dílčími cíly jsou: Analyzování prvků základu daně z příjmů korporací v těchto zemích, zjištění úpravy odpisů v těchto zemích a zhodnocení dopadu legislativní úpravy základu daně z příjmů korporací na efektivní daňové zatížení. U každé země jsou popsány prvky, které mají vliv na základ daně: subjekty, příjmy, výdaje a položky odčitatelné od základu daně. Vliv na daňové zatížení je hodnocen pomocí modelového příkladu a implicitní daňové sazby z korporátních příjmů.
Klíčová slova: daňové zatížení; základ daně; právnické osoby
Název práce: Comparison of the corporation tax base in selected OECD countries
Autor(ka) práce: Černá, Daniela
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Láchová, Lenka
Oponenti práce: Hartlová, Alena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The subject of this thesis is "Comparison of the corporation tax base in selected OECD countries". The main objective is comparison of corporation tax base legislation and its impact on the tax burden of corporations in Czech Republic, Austria and Cyprus. Sub-objectives are: analyzing the elements of corporation tax base in these countries, finding out how the asset depreciation is regulated in these countries and assess the impact of corporation tax base legislation on effective tax burden. For each country there are described elements that affect the tax base: subjects, incomes, expenses and other items deductible from the tax base. Impact on the tax burden is assessed using a model example and implicit tax rate on corporate income.
Klíčová slova: tax base; tax burden; corporations

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 12. 2009
Datum podání práce: 10. 9. 2010
Datum obhajoby: 15. 9. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/23661/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: