KOMPARACE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE: ČESKÁ REPUBLIKA - POLSKÁ REPUBLIKA A ČESKÁ REPUBLIKA - SVOBODNÝ STÁT SASKO

Název práce: KOMPARACE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE: ČESKÁ REPUBLIKA - POLSKÁ REPUBLIKA A ČESKÁ REPUBLIKA - SVOBODNÝ STÁT SASKO
Autor(ka) práce: Strnadová, Lucie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Žid, Josef
Oponenti práce: Horáček, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce začíná pohledem do historie přeshraniční spolupráce, dále se její pozornost soustřeďuje na vývoj přeshraniční spolupráce v Evropě a na podporu přeshraniční spolupráce z Evropské unie. V neposlední řadě se pak tato práce věnuje přeshraniční spolupráci v České republice. Práce jako taková je zaměřena na porovnání operačních programů přeshraniční spolupráce, a to programů Česká republika -- Polská republika a Česká republika -- Svobodný stát Sasko z hlediska administrativních a obsahových parametrů. Administrativní a obsahové parametry jsou porovnávány v rámci současného programovacího období, tedy programovacího období 2007 -- 2013. Tato práce si klade za cíl popsat nastavení administrativních a obsahových parametrů v obou operačních programech přeshraniční spolupráce a zjistit, v rámci kterého z operačních programů přeshraniční spolupráce jsou zmíněné parametry nastaveny lépe.
Klíčová slova: Cíl 3; přeshraniční spolupráce; příhraniční regiony
Název práce: COMPARISON OF CROSS-BORDER OPERATIONAL COOPERATION PROGRAMS: THE CZECH REPUBLIC – THE REPUBLIC OF POLAND AND THE CZECH REPUBLIC – THE FREE STATE OF SAXONY
Autor(ka) práce: Strnadová, Lucie
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Žid, Josef
Oponenti práce: Horáček, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This paper begins with looking into the history of cross-border cooperation. It also includes a preview of the development of cross-border cooperation in Europe and a promotion of cross-border cooperation in the European Union. Subsequently, there is a view of cross-border cooperation in the Czech Republic in the paper. The paper itself is focused on a comparison of cross-border operational cooperation programs, The Czech Republic -- The Republic of Poland and The Czech Republic -- The Free State of Saxony, in terms of administrative and content parameters. Administrative and content parameters are compared in the new programming period, i.e. the programming period 2007 -- 2013. This paper aims to describe the set of administrative and content parameters in both programs and identify the cross-border cooperation operational program with better defined parameters.
Klíčová slova: objective 3; cross-border cooperation; border regions

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Regionální studia
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 1. 2010
Datum podání práce: 31. 5. 2010
Datum obhajoby: 14. 9. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/24262/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: